Cau'r faner cwci Cau'r faner cwci

Nodyn am gwcis

Mae cwcis yn cael eu defnyddio i wella'r wefan hon ac mae rhai ohonynt ar eich cyfrifiadur ar hyn o bryd. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon rydych yn derbyn y cwcis hyn yn awtomatig.
Cewch ragor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio cwcis yn ein Polisi cwcis neu ddysgu sut i'w rheoli yn www.aboutcookies.org.
Os byddwch yn parhau i ddefnyddio'r wefan hon bydd rhagor o gwcis yn cael eu rhoi ar eich cyfrifiadur.
Os ydych yn hawlydd y Ganolfan Byd Gwaith ac nid ydych am dderbyn cwcis, efallai y byddwch yn gallu defnyddio cyfrifiadur mynediad i'r rhyngrwyd yr Adran Gwaith a Phensiynau; dylech siarad â'ch ymgynghorydd y Ganolfan Byd Gwaith.

Help

Paru Swyddi Ar-lein

Mae Paru Swyddi Ar-lein yn wasanaeth rhad ac am ddim sy'n eich galluogi i chwilio am a gwneud cais am swyddi ar un o'r byrddau swyddi mwyaf yn Ewrop. Nid oes angen i chi fod wedi cofrestru i chwilio am swyddi, ond bydd sefydlu cyfrif Paru Swyddi Ar-lein yn eich galluogi i:

 • Creu 'Proffil'. Bydd hyn yn helpu i'ch paru i gyfleoedd gwaith a bydd yn helpu os ydych yn defnyddio'r 'Adeiladwr CV' i greu CV.
 • Creu neu lwytho hyd at bum CV y gallwch eu defnyddio i wneud cais am swyddi o fewn Paru Swyddi Ar-lein.
 • Creu CV chwiliadwy ("cyhoeddus") sy'n gallu caniatáu i gyflogwyr i baru eich sgiliau yn erbyn eu swyddi a'ch gwahodd i wneud cais. Nid yw'r broses hon yn datgelu pwy ydych chi na'ch manylion personol i'r cyflogwr.
 • Creu ac arbed chwiliadau am swyddi. Gallwch wneud cais am ddiweddariadau e-bost dyddiol neu wythnosol, ar y swyddi newydd sy'n gyfateb i'ch chwiliad gwaith a arbedwyd.
 • Creu ac arbed hyd at bum llythyr eglurhaol y gallwch eu defnyddio wrth wneud cais am swyddi o fewn Paru Swyddi Ar-lein.
 • Cadw cofnod o'ch gweithgaredd chwiliad gwaith a cheisiadau am swyddi mewn un lle. Os ydych yn hawlio Lwfans Ceisio Gwaith, bydd hyn yn ei gwneud yn haws i drafod eich gweithgaredd chwiliad gwaith gyda'ch ymgynghorydd.

Cwblhau eich proffil

Defnyddiwch y tudalennau canlynol i gwblhau eich proffil. Unwaith rydych yn rhoi eich gwybodaeth, bydd angen i chi ddarllen Safonau Ymddygiad Paru Swyddi Ar-lein. Bydd angen i chi hefyd gwblhau’r Holiadur Cydraddoldeb. Mae meysydd sydd wedi’u nodi ag * yn ofynnol.

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn gofyn am wybodaeth cydraddoldeb i helpu i fonitro a gwella’n barhaus y gwasanaethau y mae’n eu darparu i’r cyhoedd. Er mwyn ein helpu i wneud hyn, byddem yn dymuno i chi gwblhau’r holiadur hwn. Mae darparu gwybodaeth am gydraddoldeb yn hollol wirfoddol. Os darperir, gallai’r wybodaeth hon ond cael ei defnyddio yn unol â’r gyfraith berthnasol ac ni chaiff ei rhannu gyda chyflogwyr. Os nad ydych yn dymuno ateb unrhyw un o’r cwestiynau, dewiswch Gwell gennyf beidio â dweud.

Rwy'n awdurdodi Anogwyr Gwaith yr Adran Gwaith a Phensiynau i weld fy nghyfrif, gan gynnwys gweithgaredd chwiliad gwaith, adborth a nodiadau.

Gallwch awdurdodi Anogwyr Gwaith i weld eich cyfrif, gan gynnwys gweithgaredd chwiliad gwaith, adborth, nodiadau a negeseuon. Os ydych yn hawlio budd-dal sy'n gysylltiedig â gwaith, gall eich Anogwr Gwaith adolygu eich cyfrif i asesu p'un a ydych yn cydymffurfio â'ch gofynion chwiliad gwaith neu ofynion eraill ac i'ch helpu a'ch cefnogi gyda chwilio am waith, sgiliau a hyfforddiant. Nodwch y bydd Anogwyr Gwaith yn gallu gweld eich gweithgaredd chwiliad gwaith, gan gynnwys eich negeseuon, nodiadau, adborth a chwiliadau wedi’u harbed.

Gallant hefyd ddefnyddio eich gwybodaeth data sylfaenol am swyddi i chwilio am swyddi a’u harbed ar eich cyfer. Bydd y swyddi hyn yn ymddangos yn eich 'Swyddi Wedi’u Harbed' yn ogystal ag yn eich 'Canlyniadau Swyddi'. Yna, gallwch edrych arnynt, gwneud cais neu eu harbed tan yn hwyrach ymlaen.

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn caniatáu i Anogwyr Gwaith gael mynediad er mwyn helpu i wneud eich chwiliad gwaith yn fwy llwyddiannus.

Dylech hefyd gyfeirio at y polisi preifatrwydd am ragor o wybodaeth am sut y gall eich data personol gael ei brosesu at ddibenion sy'n gysylltiedig â Paru Swyddi Ar-lein.

 

Sgiliau

Defnyddiwch yr adran hon i ychwanegu eich sgiliau proffesiynol. Bydd y sgiliau hyn yn cael eu defnyddio i helpu i'ch paru gyda swyddi. Bydd testun darogan yn ymddangos a gallwch ddewis o restrau o sgiliau sy’n ymddangos yn aml mewn hysbysiadau swyddi. I ychwanegu mwy, cliciwch Ychwanegu Sgil. Gallwch olygu eich sgiliau unrhyw bryd o’r dudalen Golygu eich proffil.

 

Golygu eich proffil

Defnyddiwch y dudalen hon i adolygu a diweddaru eich gwybodaeth bersonol, lleoliad a sgiliau. Y cyfeiriad e-bost ar eich tudalen Proffil yw'r un a ddefnyddir i anfon canlyniadau paru i chi. Mae meysydd sydd wedi’u nodi ag * yn ofynnol.

Gallwch newid y cyfeiriad e-bost sy'n cael ei gadw ar eich cyfrif Paru Swyddi Ar-lein unrhyw bryd ar eich tudalen Proffil.

Nid oes yn rhaid i'r cyfeiriad e-bost fod yr un fath â'r un a ddefnyddiwyd gennych ym Mhorth y Llywodraeth pan wnaethoch sefydlu eich cyfrif Paru Swyddi Ar-lein ond os ydych am iddo fod yr un fath mae'n rhaid i hyn gael ei wneud ym Mhorth y Llywodraeth drwy ddewis y cyswllt ar y dudalen Proffil.

 

Canlyniadau chwiliad gwaith

Isod mae rhestr o swyddi sy’n paru gyda’ch meini prawf chwiliad. Cliciwch ar y teitl swydd i edrych ar, arbed neu wneud cais am swydd. Gallwch hefyd addasu eich canlyniadau drwy olygu'r hidlwyr ar ochr chwith y sgrin. Mae swyddi rydych wedi edrych arnynt a’u harbed yn barod wedi cael eu nodi gyda seren. Os hoffech gynnal y chwiliad hwn eto, cliciwch Arbed y chwiliad hwn a byddwn yn parhau i chwilio ar eich rhan, hyd yn oed pan nad ydych wedi mewngofnodi. Gallwch ddewis i gael rhybuddion e-bost wedi’u hanfon atoch pan mae swyddi newydd sy'n cyfateb â'ch chwiliad yn cael eu hysbysu. Gall chwiliadau wedi’u harbed cael eu golygu a’u dileu o’ch tudalen Chwiliadau wedi’u harbed. Gallwch arbed hyd at 5 chwiliad. Ar gyfer hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith/Credyd Cynhwysol yn unig, bydd swyddi mae’r Adran Gwaith a Phensiynau wedi’u harbed i mewn i'ch cyfrif yn cael eu marcio gyda chylch ar gyfer eu gweithredu.

 

Gwybodaeth CV

Cyn i chi greu neu lwytho eich CV, mae’n rhaid i chi ddewis teitl CV a statws preifatrwydd. Bydd cyflogwyr yn gweld teitl eich CV yn gyntaf, felly dylech ddewis teitl sy’n disgrifio eich sgiliau (er enghraifft dylunydd graffeg sydd wedi ennill gwobrau, trydanwr profiadol, arbenigwr manylder Sicrwydd Ansawdd). Os ydych yn creu a chadw mwy nag un CV, bydd y teitl yn eich helpu i gadw golwg ar y CVs rydych yn eu defnyddio i wneud cais am wahanol fathau o swyddi. Mae CV cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio gan Paru Swyddi Ar-lein i helpu gyflogwyr gyda’u chwiliadau am geiswyr gwaith/ymgeiswyr addas. Nodwch ni fydd eich CV cyhoeddus yn rhoi unrhyw fanylion personol i gyflogwyr hyd nes y byddwch wedi ymateb i’w neges yn eich cyfrif neu wedi gwneud cais am swydd. Nid yw CV preifat yn cael ei ddefnyddio gan Paru Swyddi Ar-lein i helpu chwiliadau gan gyflogwyr/yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Yn ystod y broses ymgeisio, i'ch diogelu rhag y perygl o ddwyn hunaniaeth, ni ddylech ddarparu cyflogwyr gyda manylion eich cyfrif banc, eich Rhif Yswiriant Gwladol, dyddiad geni, neu unrhyw wybodaeth arall sy'n ymddangos i chi nad yw'n berthnasol i'r broses ymgeisio. Hefyd ni ddylai gwybodaeth o'r fath gael ei gynnwys yn eich CV.

 

Llwytho CV

Mae’r opsiwn hwn yn caniatáu i chi lwytho CV sydd eisoes wedi’i arbed ar eich cyfrifiadur. Mae’n rhaid i’ch CV presennol fod mewn ffurf Microsoft Word neu PDF (500KB neu lai). Mae’n rhaid i chi roi teitl i’ch CV. Gwnewch yn siŵr bod eich CV yn gywir, gan na fyddwch yn gallu golygu eich CV sydd wedi’i lwytho o’ch cyfrif. Os hoffech wneud newidiadau i’r CV, dilëwch y CV a llwytho un newydd. I arbed CV fel ffeil Word (.doc a .docx) neu PDF, dewiswch Save As o’r ddewislen File ac ychwanegwch .doc neu .pdf i enw’r ffeil. Mae cyflogwyr yn gallu chwilio CV cyhoeddus ond ni fydd yn rhoi dim o’ch manylion personol hyd nes y byddwch wedi ymateb i’w negeseuon yn eich cyfrif.

Er mwyn eich diogelu rhag y perygl o ddwyn eich hunaniaeth, ni ddylech gynnwys manylion adnabod personol o fewn eich CV. Rhaid i chi beidio trosglwyddo manylion megis eich manylion cyfrif banc, eich Rhif Yswiriant Gwladol, dyddiad geni, manylion Pasbort neu Drwydded yrru fel rhan o'r broses ymgeisio. Dim ond pan ydych yn dechrau'r swydd y dylid gofyn i chi ddarparu'r rhain.

 

Copïo a phastio CV

Mae’r opsiwn hwn yn eich galluogi i greu CV gan gopïo a phastio o ddogfen bresennol neu deipio’r testun yn y blwch isod. Mae’n rhaid i chi roi teitl i’ch CV. Mae cyflogwyr yn gallu chwilio CV cyhoeddus ond ni fydd yn rhoi dim o’ch manylion personol hyd nes y byddwch wedi ymateb i’w negeseuon yn eich cyfrif.

Er mwyn eich diogelu rhag y perygl o ddwyn eich hunaniaeth, ni ddylech gynnwys manylion adnabod personol o fewn eich CV. Rhaid i chi beidio trosglwyddo manylion megis eich manylion cyfrif banc, eich Rhif Yswiriant Gwladol, dyddiad geni, manylion Pasbort neu Drwydded yrru fel rhan o'r broses ymgeisio. Dim ond pan ydych yn dechrau'r swydd y dylid gofyn i chi ddarparu'r rhain.

 

Gwybodaeth Ceisiwr Gwaith

Defnyddiwch y dudalen hon i ychwanegu gwybodaeth sylfaenol at eich CV. Nodwch os yw eich CV yn breifat, ni fydd y wybodaeth hon yn weladwy i gyflogwyr.

Er mwyn eich diogelu rhag y perygl o ddwyn eich hunaniaeth, ni ddylech gynnwys manylion adnabod personol o fewn eich CV. Rhaid i chi beidio trosglwyddo manylion megis eich manylion cyfrif banc, eich Rhif Yswiriant Gwladol, dyddiad geni, manylion Pasbort neu Drwydded yrru fel rhan o'r broses ymgeisio. Dim ond pan ydych yn dechrau'r swydd y dylid gofyn i chi ddarparu'r rhain.

Mae meysydd sydd wedi’u nodi ag * yn ofynnol.

 

Profiad gwaith

Defnyddiwch y dudalen hon i ychwanegu profiad gwaith i’ch CV. Gallwch ychwanegu swyddi diweddar rydych wedi’u cael, yn ogystal ag unrhyw gyflawniadau, dyletswyddau (er enghraifft cadw cyfrifon, cylchdroi stoc, gwasanaeth cwsmeriaid, ymdrin ag arian) neu sgiliau arbennig sy’n gysylltiedig â phob swydd. Byddwch yn gallu golygu’r wybodaeth hon ar ôl i chi greu eich CV. Mae’n syniad da i ganolbwyntio ar swyddi sy’n dangos sgiliau a phrofiadau tebyg i’r math o swydd rydych yn gwneud cais amdani. I ychwanegu mwy nag un swydd, anfonwch y wybodaeth a chliciwch Ychwanegu Profiad. Byddwch wedyn yn gallu cofnodi gwybodaeth am swydd arall. Os nad oes gennych unrhyw brofiad gwaith, dewiswch Nid oes gennyf unrhyw brofiad gwaith perthnasol. Mae meysydd sydd wedi’u nodi ag * yn ofynnol.

 

Lefel gyrfa a gyflawnwyd

Dewiswch yr opsiwn mwyaf addas sy'n disgrifio’r lefel rydych wedi’i gyrraedd yn eich gyrfa. Dewiswch o un o'r canlynol:

 • Dim un o'r rhain - os nad oes un o'r opsiynau yn berthnasol i chi
 • Myfyriwr (Addysg Uwch/Graddedig)- os ydych yn fyfyriwr mewn addysg neu os ydych wedi graddio'n ddiweddar
 • Lefel mynediad - os ydych yn dechrau eich gyrfa ac yn edrych i symud ymlaen. Dylai fod gennych wybodaeth sylfaenol a'r sgiliau sydd eu hangen i weithio o fewn y diwydiant o'ch dewis
 • Profiadol (Heb fod yn rheolwr) - os oes gennych brofiad ar lefel rheolwr ond nid oes gennych unrhyw un sy'n adrodd i chi
 • Rheolwr (Rheolwr/Goruchwyliwr staff) - os oes gennych brofiad ar lefel rheolwr gydag aelodau o dîm yn adrodd i chi
 • Gweithredol (Cyfarwyddwr, Pennaeth Adran) - os ydych yn gyfrifol am adran ac yn gyfrifol am nifer o dimau
 • Uwch weithredwr (Cadeirydd, MD, Prif Swyddog Gweithredol) - os ydych yn gyfrifol am wella cynhyrchiant y cwmni a bod gennych bennaeth adrannau yn adrodd i chi.

 

Addysg

Defnyddiwch y dudalen hon i ychwanegu hanes eich addysg. Gallwch ychwanegu graddau rydych wedi’i ennill, yn ogystal â gwaith cwrs ychwanegol, trwyddedau ac ardystiadau. I ychwanegu mwy nag un cofnod addysg, anfonwch y wybodaeth a chliciwch Ychwanegu Addysg. Yna byddwch yn gallu cofnodi gwybodaeth am lefel addysgol arall. Ar gyfer pob cofnod, gofalwch eich bod yn dangos y lefel uchaf i chi gyflawni. Os nad oes gennych unrhyw hanes addysg berthnasol, dewiswch Nid oes gennyf unrhyw addysg berthnasol. Mae meysydd sydd wedi’u nodi ag * yn ofynnol.

 

Geirda

Defnyddiwch yr adran ddewisol hon i gynnwys geirda ar eich CV. I gwblhau’r adran hon, nodwch y manylion cyswllt ar gyfer pob geirda a dewiswch p’un a yw’r geirda yn broffesiynol neu’n bersonol. Geirda proffesiynol yw pobl rydych wedi gweithio gyda nhw. Geirda personol yw pobl rydych yn eu hadnabod yn dda, ond erioed wedi gweithio gyda nhw. I ychwanegu mwy nag un geirda, anfonwch y wybodaeth a chliciwch Ychwanegu Geirda. Byddwch wedyn yn gallu cofnodi gwybodaeth am eirda arall.

Nodwch na fydd eich CV cyhoeddus yn rhoi unrhyw fanylion personol neu fanylion geirda i gyflogwyr hyd nes y byddwch wedi ymateb i’w neges yn eich cyfrif neu wedi gwneud cais am swydd. Nid yw CV preifat yn cael ei ddefnyddio gan Paru Swyddi Ar-lein i helpu chwiliadau gan gyflogwyr/yr Adran Gwaith a Phensiynau.

 

Sgiliau ieithyddol

Defnyddiwch yr adran ddewisol hon i gynnwys ieithoedd y gallwch eu defnyddio yn effeithiol yn y gweithle. Dewiswch eich gradd o ruglder yn seiliedig ar ba mor dda allwch chi siarad, darllen ac ysgrifennu ym mhob iaith. I ychwanegu nifer o ieithoedd, anfonwch y wybodaeth a chliciwch Ychwanegu Iaith. Yna byddwch yn gallu cofnodi gwybodaeth am iaith arall. Os nad ydych yn siarad unrhyw ieithoedd ychwanegol, gallwch roi eich iaith frodorol, neu gallwch adael yr adran hon o’ch CV yn wag.

 

Gwybodaeth ychwanegol

Defnyddiwch y gofod hwn i ychwanegu sgiliau, hyfforddiant neu brofiad ychwanegol. Gallai hyn gynnwys dosbarthiadau mewn prifysgol neu ganolfan gymunedol, gweithdai, darlithoedd neu seminarau rydych wedi’i mynychu. Gallwch hefyd gynnwys gwaith gwirfoddol neu brofiad gwaith arall.

Yn ystod y broses ymgeisio, i'ch diogelu rhag y perygl o ddwyn hunaniaeth, ni ddylech ddarparu cyflogwyr gyda manylion eich cyfrif banc, eich Rhif Yswiriant Gwladol, dyddiad geni, neu unrhyw wybodaeth arall sy'n ymddangos i chi nad yw'n berthnasol i'r broses ymgeisio. Hefyd ni ddylai gwybodaeth o'r fath gael ei gynnwys yn eich CV.

 

Argaeledd

Defnyddiwch yr adran hon i roi gwybod i gyflogwyr pa fath o swydd rydych yn chwilio amdani. Ar gyfer y math o swydd a statws, dewiswch yr holl opsiynau sy'n berthnasol. Mae gan rai cyflogwyr diffiniadau gwahanol ar gyfer mathau o swyddi, ac yn cynnig gwahanol fathau o fuddion. Hefyd nodwch pan fyddwch ar gael i ddechrau, a faint o deithio rydych yn barod i’w wneud. Mae adleoli yn golygu symud i gartref newydd i gymryd swydd i ffwrdd o'ch lleoliad presennol. Mae teithio fel rhan o’ch swydd yn golygu bod yn barod i fynd ar deithiau byr neu estynedig yn gysylltiedig â gwaith. Mae’r ganran yn dangos y swm cyffredinol o deithio mae’r swydd yn gofyn amdani. Er enghraifft:

 • Gyrrwr HGV - 100%
 • Gwerthu - 50%
 • Rheolwr digwyddiadau - 25%

 

Ystyriaethau gwaith

Defnyddiwch yr adran ddewisol hon i nodi unrhyw wrthdaro posibl y gallech eu hwynebu, megis gofal plant neu gynlluniau teithio sydd ar y gweill. Mae’r wybodaeth hon yn helpu cyflogwyr i ddeall pa fath o swydd ac amserlen sydd fwyaf addas i’ch ffordd o fyw.

 

Awgrymiadau chwilio

Mae dwy brif ffordd o ddod o hyd i swyddi ar y safle hwn. Gallwch naill ai ddefnyddio'r blwch chwilio ar frig y dudalen neu gallwch ddefnyddio'r nodwedd Pori swyddi, sydd wedi ei leoli o dan y botwm Chwilio. Mae'r ddwy ffordd o chwilio am swyddi yn cael eu hegluro isod ac mae cymorth ychwanegol ar ddefnyddio'r safle hefyd yn cael ei roi.

Cael awgrymiadau, cyngor a syniadau i’ch helpu i chwilio am swydd ar Camau Dyddiol i Waith

Er mwyn aros yn ddiogel yn eich chwiliad gwaith rydym yn argymell eich bod yn ymweld â SAFERjobs, sefydliad di-elw, diwydiant a threfniadaeth gorfodi'r gyfraith ar y cyd sy’n gweithio i brwydro yn erbyn sgamiau swyddi. Ewch i www.safer-jobs.com am wybodaeth am sgamiau cyffredin a chael cyngor arbenigol am ddim am chwiliad gwaith mwy diogel.

Sylwer bod chwiliadau Ewrop yn cael eu cynnal ar safle (EURES) ac ni ellir eu harbed. Cliciwch ar 'Swyddi yn y Gymraeg' i chwilio am swyddi a hysbysebir yn y Gymraeg.

Chwiliad gwaith

I chwilio am swyddi defnyddiwch un neu fwy o'r blychau chwilio i chwilio yn ôl Teitl swydd, Sgiliau neu allweddeiriau a Cod Post neu leoliad. Bydd unrhyw flychau chwilio y byddwch yn eu gadael yn wag yn dychwelyd canlyniadau o bob swydd. Er enghraifft, os ydych yn rhoi "Peiriannydd" yn y blwch Teitl swydd "Dylunio meddalwedd" yn y blwch Sgiliau neu allweddeiriau a "Llundain" yn y blwch Cod Post neu leoliad y byddwch yn cael canlyniadau penodol ar gyfer swyddi sydd wedi eu lleoli yn neu o gwmpas Llundain, gyda "Peiriannydd" yn y teitl swydd a ble mae dylunio meddalwedd yn gysylltiedig â'r swydd ddisgrifiad. Fodd bynnag, os byddwch ond yn chwilio am 'Peiriannydd' gyda 'dylunio meddalwedd' ac yn gadael y blwch Cod Post neu leoliad yn wag, byddwch yn cael canlyniadau tebyg ond ar draws y DU gyfan. Yn yr un modd, os byddwch yn gadael y blychau eraill yn wag, byddwch o bosibl yn ehangu'r chwiliad a dychwelyd mwy o ganlyniadau.

Unwaith y byddwch wedi rhoi eich termau chwilio yn y blwch (blychau) perthnasol, cliciwch ar y botwm Chwilio. Bydd Paru Swyddi Ar-lein yn cynnal chwiliad ac yn arddangos rhestr o ganlyniadau sy'n cyfateb (neu sy'n cyfateb yn agos i) eich termau chwilio, ar 'Dudalen canlyniadau swyddi'. Yna, gallwch ddefnyddio'r panel ar ochr chwith y dudalen i fireinio'r rhestr hon ymhellach yn ôl: pellter, dyddiad hysbysebu a math o swydd.

Os byddwch ond yn gweld ychydig neu does dim swyddi yn ymddangos yn eich 'Tudalen canlyniadau swyddi' rydym yn argymell eich bod yn defnyddio llai o flychau, termau chwilio gwahanol neu wahanol flychau ac ailadrodd eich chwiliad drwy glicio ar y botwm Chwilio eto. Er enghraifft, os nad ydych yn siŵr pa deitl mae cyflogwr yn ei ddefnyddio ar gyfer swydd, efallai y byddwch am chwilio ar 'Sgiliau ac allweddeiriau' yn unig, neu efallai y byddwch am roi cynnig ar ychydig o deitlau swyddi cyffredin y gallai gwahanol gyflogwyr eu defnyddio.

O dan y maes teitl swydd, gallwch ddewis i chwilio (neu bori) yn y DU yn unig, dramor neu led led Ewrop.

Gall Paru Swyddi Ar-lein arddangos mwy o ganlyniadau chwilio na'r disgwyl oherwydd nad yw eich canlyniadau yn gyfyngedig i'r geiriau rydych yn eu rhoi. Mae Paru Swyddi Ar-lein yn canfod swyddi a allai fod yn berthnasol i'r termau chwilio rydych wedi'u rhoi. Darllenwch ymlaen i gael gwybod sut i gael y gorau o Paru Swyddi Ar-lein.

Bydd cadw eich sgiliau, proffil, CV a Llyfrgell Llythyr Eglurhaol yn ddiweddar yn eich galluogi i wneud cais am swyddi heb oedi. Er y gallwch arbed swyddi i wneud cais amdanynt yn nes ymlaen, argymhellir i chi wneud cais am swyddi ar unwaith.

Creu chwiliad gwaith gwych

Dyma ychydig o enghreifftiau a fydd yn eich helpu i ddeall sut mae Paru Swyddi Ar-lein yn gweithio er mwyn i chi greu chwiliad gwaith gwych.

Chwilio yn ôl 'Teitl swydd'

Chwilio yn ôl 'Teitl swydd' - er enghraifft, teipiwch "Rheolwr Sicrhau Ansawdd" yn y blwch chwilio 'teitl swydd'. Pan fyddwch yn clicio ar y botwm Chwilio, bydd chwiliad yn cael ei berfformio a byddwch yn cael eich cymryd i dudalen Canlyniadau swyddi. Mae'r dudalen hon yn rhestru'r holl swyddi sy'n cyfateb i'ch termau chwilio. Bydd chwilio yn ôl teitl swydd yn dychwelyd teitlau swydd penodol neu sydd â chysylltiad agos.

Os ydych yn chwilio am "Rheolwr Sicrhau Ansawdd", yn y blwch chwilio 'teitl swydd', bydd Paru Swyddi Ar-lein yn dangos i chi swyddi sydd â "Rheolwr Sicrhau Ansawdd" yn y teitl swydd a theitlau swyddi cysylltiedig eraill fel "Rheolwr Profi".

Mae hyn oherwydd bod Paru Swyddi Ar-lein yn cydnabod bod "Rheolwr Sicrwydd Ansawdd" a "Rheolwr Profi" yn perthyn yn agos. Enghraifft arall yw bydd chwilio am 'Gyrrwr bws' yn dangos i chi swyddi sydd â "Gyrrwr Bws" yn y teitl swydd a theitlau swyddi cysylltiedig eraill, fel 'Gyrrwr bws mini'.

Gallwch hefyd chwilio am fwy nag un teitl swydd ar y tro - ond gofalwch eich bod yn gwahanu pob teitl swydd gyda choma. Er enghraifft, 'Gyrrwr Bws, gyrrwr tacsi'.

Chwilio yn ôl ‘Sgiliau neu allweddeiriau’

Chwilio yn ôl sgiliau neu allweddeiriau - er enghraifft, teipiwch "Arweinyddiaeth" i mewn i'r blwch chwilio 'Sgiliau neu allweddeiriau'. Mae Paru Swyddi Ar-lein yn chwilio am y sgiliau neu'r allweddeiriau rydych wedi'u rhoi sy'n gysylltiedig â swydd ddisgrifiadau a bydd yn anfon canlyniadau swyddi sy'n cynnwys yr allweddeiriau hynny i chi. Mae allweddeiriau yn cael eu defnyddio orau i ddisgrifio eich sgiliau neu'r diwydiant rydych am weithio ynddo.

Gellir defnyddio arwydd minws i wahardd canlyniadau gan ddefnyddio gofod fel gwahanydd rhwng y geiriau a'r arwydd minws. Er enghraifft: bydd "Gyrrwr - HGV" - yn rhestru swyddi Gyrwyr ond nid gyrwyr HGV.

Os ydych eisiau dod o hyd i hysbysiad swydd benodol ac yn gwybod yr ID Swydd gallwch deipio yr ID i'r blwch hwn i ddod o hyd i'r hysbysiad swydd honno.

Chwilio yn ôl 'Cod post neu leoliad'

Gallwch chwilio am swyddi o fewn ardal sydd o amgylch y 'cod post neu leoliad' a nodwyd gennych. Mae lleoliad yn cael ei ddiffinio yn ôl tref, dinas neu sir.

Mae Paru Swyddi Ar-lein yn chwilio am y cod post/lleoliad rydych wedi'i osod ac yn ddiofyn mae'n chwilio tua 20 milltir o ymylon y cod post/lleoliad hwnnw. Yna, gallwch newid y pellter hwn drwy ddefnyddio'r dolenni yn yr adran 'Mireinio canlyniadau' ar ochr chwith y dudalen canlyniadau.

Oherwydd bod Paru Swyddi Ar-lein yn chwilio yn ac o gwmpas ymyl cod post neu leoliad a roddir, rydym yn argymell eich bod yn chwilio yn ôl codau post llawn i ddangos y canlyniadau a all fod yn fwy perthnasol i'ch dewisiadau teithio i'r gwaith. Mae hyn oherwydd bod cod post llawn yn cwmpasu ardal ddaearyddol fach, felly bydd chwilio o fewn y cod post ac o amgylch ei ymylon yn chwilio ardal lai. Bydd y blwch hefyd yn derbyn codau post rhannol (sy'n cwmpasu ardal fwy) sydd yn well na chwilio yn ôl lleoliad. Os ydych am ddychwelyd swyddi o ardal ehangach, nodwch leoliad a defnyddio 'Mireinio canlyniadau' i ehangu'r ardal ymhellach neu gadewch y blwch yn wag.

Gwneud cais am swydd

I weld neu wneud cais am swydd, cliciwch ar y cyswllt teitl swydd. Bydd hyn yn mynd â chi i’r dudalen Manylion Swydd lle gallwch:

 • darllen mwy am y swydd
 • yn ogystal â gwneud cais
 • ei arbed ar gyfer hwyrach ymlaen
 • argraffu’r disgrifiad.

O’r dudalen hon gallwch hefyd adolygu eich sgiliau i weld a ydych yn gymwys ar gyfer swyddi tebyg. I wneud cais, cliciwch y botwm Gwneud Cais. Yna gofynnir i chi ddewis CV a chyflwyno eich cais fel y gall y cyflogwr gysylltu â chi.

Yn ystod y broses o wneud cais, i'ch diogelu rhag y risg o ddwyn hunaniaeth, ni ddylech roi manylion eich cyfrif banc, eich Rhif Yswiriant Gwladol, dyddiad geni, neu unrhyw wybodaeth arall sy'n ymddangos i chi fel nad yw'n berthnasol i'r broses o wneud cais i gyflogwyr. Ni ddylai gwybodaeth o'r fath gael eu cynnwys yn eich CV.

Arbed swydd

I arbed swydd, cliciwch ar y teitl swydd i fynd i’r dudalen Manylion Swydd. Yna cliciwch y cyswllt Arbed o dan Offer Swyddi. Bydd hyn yn ychwanegu’r swydd i’ch tudalen Swyddi Wedi’u Harbed, lle gallwch wneud cais am y swydd yn hwyrach ymlaen neu ddileu o’ch rhestr. Gallwch arbed hyd at 40 o swyddi. Os ydych yn hawlio budd-daliadau sy’n gysylltiedig â gwaith ac wedi awdurdodi’r Adran Gwaith a Phensiynau i weld eich cyfrif, byddwch yn gweld swyddi sydd wedi’i harbed gan yr Adran Gwaith a Phensiynau ar eich tudalen Swyddi Wedi’u Harbed. Mae’r swyddi hyn wedi cael eu marcio gyda chylch.

Arbed chwiliad
Os ydych am wneud yr un chwiliad yn hwyrach ymlaen, gallwch glicio Arbed y chwiliad hwn. Gallwch enwi’r chwiliad a sefydlu rhybuddion e-bost i gael gwybod pryd mae canlyniadau paru swyddi newydd yn cael eu hysbysu. Gall chwiliadau wedi’u harbed:

 • cael ei olygu o’r dudalen Golygu chwiliad
 • lle y gallwch newid enw’r chwiliad
 • amlder e-bost
 • lleoliad
 • allweddeiriau
 • sgiliau

Gallwch arbed hyd at 5 chwiliad.

Pori swyddi

Mae pori swyddi yn grŵp a ddiffiniwyd ymlaen llaw o'r holl swyddi gweithredol yn ôl Rhanbarth, Cwmni (200 o'r cwmnïau mwyaf gweithgar), Diwydiant, Gwlad, Categori swydd neu Math o swydd. Sut ydw i'n pori am swyddi?

 • Cliciwch ar y ddolen 'Pori swyddi' sydd wedi'i leoli o dan y blwch chwilio 'Cod post neu leoliad'
 • Dewiswch grŵp rydych eisiau ei weld (y categori diofyn yw Rhanbarth)

Cliciwch ar yr is-bennawd perthnasol neu nifer o gyfleoedd - mae hyn yn dangos yr holl swyddi gweithredol ar gyfer eich dewis

Paru chi i swyddi

Mae eich paru chi i swyddi yn broses mae Paru Swyddi Ar-lein neu Gyflogwyr yn ei wneud yn seiliedig ar y wybodaeth rydych wedi'i roi yn eich proffil neu CV.

Mae Paru Swyddi Ar-lein yn defnyddio'r sgiliau yr ydych yn eu cofnodi yn eich proffil i argymell swyddi a allai fod yn addas i chi. Mae'r rhain yn cael eu harddangos pryd bynnag y byddwch yn mewngofnodi i Paru Swyddi Ar-lein neu pryd bynnag y byddwch yn glicio ar y ddolen 'Swyddi' ar y bar llywio.

I gael y canlyniadau paru gorau i ymddangos ar eich rhestr 'Swyddi a argymhellir', sicrhewch eich bod yn cymryd peth amser i gwblhau'r 'Sgiliau rwyf eisiau cael fy mharu yn eu herbyn' yn ofalus ar eich proffil. (Gweler mwy ar sgiliau isod).

Gall Paru Swyddi Ar-lein argymell swyddi sy'n uniongyrchol berthnasol i'ch profiad blaenorol, ond bydd hefyd yn eich cyflwyno â swyddi y byddwch efallai am eu hystyried yn seiliedig ar y sgiliau a nodwyd gennych.

Adolygwch y swyddi mae Paru Swyddi Ar-lein yn eu hargymell. Os mae'n ymddangos nad ydych yn cael canlyniadau paru da, adolygwch/diweddarwch y sgiliau yn eich proffil.

Mae cyflogwyr yn defnyddio unrhyw CVs mae ceiswyr gwaith wedi eu gwneud yn 'cyhoeddus' (chwiliadwy) i ddod o hyd i geiswyr gwaith a allai fod yn addas ar gyfer eu swyddi. Os yw cyflogwr yn dod o hyd i geiswyr gwaith addas, gallant eu gwahodd i wneud cais am swydd a gallant wneud hynny heb hysbysebu swydd.

Mae creu CV a'i gwneud yn 'cyhoeddus' (chwiliadwy) yn galluogi Cyflogwr i baru eich sgiliau a osodwyd yn erbyn eu swyddi ac yn eich gwahodd i wneud cais. Nid yw'r broses hon yn datgelu pwy ydych chi neu'ch manylion personol i'r cyflogwr oni bai eich bod yn dewis i wneud cais am y swydd.

Defnyddiwch yr adeiladwr CV gan ddilyn y cyfarwyddiadau ar y sgrin i greu CV o safon broffesiynol. Mae Creu CV yn defnyddio gwybodaeth o'ch 'Proffil' ond bydd angen i chi roi gwybodaeth gyswllt, profiad, cyflawniad addysgol, geirda a dewisiadau swydd. Rydym yn argymell eich bod bob amser yn arbed o leiaf un 'Creu CV' yn eich cyfrif i wella eich siawns o gael eich paru gyda swydd.

Cofiwch i adolygu'r sgiliau yn eich proffil ar yr un pryd â diweddaru sgiliau yn eich CV.

Sgiliau

Bydd sicrhau eich bod yn cynnwys y sgiliau cywir ar eich proffil a CV yn eich helpu i gael y gorau o Paru Swyddi Ar-lein a chyda'ch ceisiadau am swyddi.

Argymhellir ychwanegu hyd at ddeg o sgiliau yn eich proffil. Dylech gynnwys sgiliau a enillwyd o'ch profiad blaenorol sydd fwyaf perthnasol i'r mathau o swyddi rydych yn chwilio amdanynt. Gallai'r rhain gynnwys sgiliau trosglwyddadwy fel datrys problemau, trefnu a chyfathrebu.

Pa sgiliau? Gallwch ddefnyddio'r awgrymiadau a ddangosir yn y blychau fel canllaw, gan sicrhau eich bod yn rhestru eich sgiliau yn hytrach na teitlau swyddi, er enghraifft 'Garddio' yn hytrach na 'Garddwr'

Am fwy o wybodaeth am sgiliau, ewch i safle allanol https://nationalcareersservice.direct.gov.uk (yn agor mewn ffenestr newydd)

Cofiwch adolygu eich CV ar yr un pryd â diweddaru sgiliau yn eich proffil.