Cau'r faner cwci Cau'r faner cwci

Nodyn am gwcis

Mae cwcis yn cael eu defnyddio i wella'r wefan hon ac mae rhai ohonynt ar eich cyfrifiadur ar hyn o bryd. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon rydych yn derbyn y cwcis hyn yn awtomatig.
Cewch ragor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio cwcis yn ein Polisi cwcis neu ddysgu sut i'w rheoli yn www.aboutcookies.org.
Os byddwch yn parhau i ddefnyddio'r wefan hon bydd rhagor o gwcis yn cael eu rhoi ar eich cyfrifiadur.
Os ydych yn hawlydd y Ganolfan Byd Gwaith ac nid ydych am dderbyn cwcis, efallai y byddwch yn gallu defnyddio cyfrifiadur mynediad i'r rhyngrwyd yr Adran Gwaith a Phensiynau; dylech siarad â'ch ymgynghorydd y Ganolfan Byd Gwaith.
Content area

Polisi Preifatrwydd Paru Swyddi Ar-lein - 2014

Prif Gynnwys

Mae gwefan Paru Swyddi Ar-lein yn cael ei redeg gan Monster Worldwide Limited (“Monster”) ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP). Mae’r dudalen hon yn egluro’r polisi preifatrwydd ar gyfer y wefan Paru Swyddi Ar-lein, a sut y byddwn yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth a gasglwn am geiswyr gwaith pan fyddant yn ymweld â’r wefan hon.

Sut mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth at ddibenion darparu'r gwasanaeth Paru Swyddi Ar-lein

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn casglu gwybodaeth personol o fewn Paru Swyddi Ar-lein i ddarparu'r gwasanaeth Paru Swyddi Ar-lein i geiswyr gwaith sydd wedi creu proffil. Mae Paru Swyddi Ar-lein ar gael i bob ceisiwr gwaith a chyflogwr yn y DU, 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Gall ceiswyr gwaith ddefnyddio'r cyfleuster paru CV i gael eu CV wedi'i baru yn awtomatig gyda swyddi gwag a hysbysebir drwy'r gwasanaeth. Gallant hefyd anfon eu CVs i gyflogwyr a derbyn hysbysiadau gan gyflogwyr a fyddai'n hoffi i'r ceisiwr gwaith wneud cais am swydd maent yn ei hysbysebu.

Efallai bydd angen i geiswyr gwaith sy'n sefydlu cyfrif ar Paru Swyddi Ar-lein ddarparu rhywfaint o wybodaeth bersonol a gasglwn mewn rhai rhannau o'r wefan, yn dibynnu ar y gwasanaethau rydych yn eu defnyddio. Enghreifftiau o'r math hwn o wybodaeth yw:

- eich enw
- cyfeiriad
- cod post
- cyfeiriad e-bost
- rhif ffôn
- gwybodaeth gyswllt
- gwybodaeth am drydydd parti, fel canolwyr neu gysylltiadau, y mae ceiswyr gwaith yn eu rhoi i ni os oes ganddynt eu caniatâd penodol i wneud hynny.

Ble mae hawlydd budd-dal sy’n gysylltiedig â gwaith wedi rhoi caniatâd i Anogwyr Gwaith yr Adran Gwaith a Phensiynau i gael mynediad i’w cyfrif, gall Anogwyr Gwaith edrych ar wybodaeth o fewn cyfrif hawlydd er mwyn darparu gwasanaethau cymorth wedi’u teilwra (e.e. i’w helpu i wneud y gorau o’u CV) ac i ystyried os ydynt yn cwrdd â’r gofynion chwiliad gwaith mae disgwyl iddynt eu cwrdd. Bydd Anogwyr Gwaith yr Adran Gwaith a Phensiynau yn gallu gweld unrhyw sgrîn y gall hawlydd ei weld, yn cynnwys negeseuon.

Hefyd efallai bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau angen cael gwybodaeth cyfrif er mwyn cydymffurfio â'i rwymedigaethau o dan y Ddeddf Diogelu Data (e.e. er mwyn ymateb i gais gwrthrych am wybodaeth); i gynorthwyo gydag ymholiadau desg gymorth; i gydymffurfio â gorchmynion llys; ac i ymateb i geisiadau am wybodaeth gan sefydliadau sy'n gyfrifol am atal a datrys troseddau. Hefyd efallai bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau angen cael gwybodaeth cyfrif lle bo angen at ddibenion rheoli'r gwasanaeth yn gyfrifol (e.e. er mwyn ystyried sut i ymateb i weithgareddau a all dorri safonau ymddygiad y wefan neu delerau ac amodau cyflogwyr).

Sut y gall Monster gasglu a defnyddio eich gwybodaeth

Efallai y bydd Monster angen cael mynediad at gyfrif ceisiwr gwaith, gan gynnwys cyfathrebiadau a anfonwyd i ac o ddeiliaid cyfrif drwy'r gwasanaeth, er mwyn darparu'r gwasanaeth Paru Swyddi Ar-lein (e.e. at ddibenion cynnal a chadw'r wefan; i ymateb i ymholiadau desg gymorth ac i nodi ac ymateb i weithgareddau sy'n torri safonau ymddygiad y wefan neu delerau ac amodau cyflogwyr) neu er mwyn ymateb i geisiadau am wybodaeth cyfrif gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (gweler uchod).

Y Ddeddf Diogelu Data

Yr Adran Gwaith a Phensiynau yw'r Rheolydd Data ar gyfer y wefan Paru Swyddi Ar-lein at ddibenion Y Ddeddf Diogelu Data 1998. Mae angen i'r Adran Gwaith a Phensiynau a Monster i gydymffurfio â'r Ddeddf Diogelu Data wrth brosesu data personol o fewn y gwasanaeth Paru Swyddi Ar-lein.

I wneud cais am gopiau o wybodaeth mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn ei gadw amdanoch chi at ddibenion Paru Swyddi Ar-lein dylech ddefnyddio'r cyfleuster "Cysylltu â Ni".

Ni fyddwn yn codi tâl arnoch am y gwasanaeth hwn.

Os byddwch yn ysgrifennu, dylech gynnwys disgrifiad o'r wybodaeth rydych ei angen a dweud wrthym eich:

- enw llawn
- cyfeiriad llawn
- dyddiad geni
- Rhif Yswiriant Gwladol

Byddwn yn anfon y wybodaeth bersonol y gwnaethoch ofyn amdani atoch cyn gynted ag y gallwn. Bydd hyn o fewn 40 diwrnod ar ôl i ni gael eich cais, cyn belled â bod eich cais yn rhoi digon o wybodaeth i ni i'ch adnabod chi a'r wybodaeth rydych yn gofyn amdani.

Cwcis

Rydym am i’n gwasanaethau fod yn hawdd, yn ddefnyddiol ac yn ddibynadwy. Ar gyfer gwasanaethau a ddarperir ar y rhyngrwyd, weithiau mae hyn yn cynnwys gosod darnau bach o wybodaeth ar eich dyfais, er enghraifft, cyfrifiadur neu ffôn symudol. Mae’r ffeiliau bach hyn yn cael eu hadnabod fel cwcis. Ni ellir eu defnyddio i’ch adnabod chi yn bersonol.

Os ydych am wybod mwy am gwcis a ddefnyddir ar Paru Swyddi Ar-lein a sut i'w rheoli, dewiswch dolen cwcis.

Dolenni i wefannau eraill

Dim ond i wefan Paru Swyddi Ar-lein mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol. Pan fyddwch yn symud i wefan arall, bydd angen i chi ddarllen datganiad preifatrwydd y safle hwnnw.

Diogelwch

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn cymryd camau rhesymol i ddiogelu unrhyw wybodaeth a gyflwynwch ar y wefan, yn unol â deddfwriaeth megis Y Ddeddf Diogelu Data 1998.

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn cymryd camau rhesymol i ddiogelu gwybodaeth bersonol rydych yn ei roi ar y wefan hon oddi wrth:

- colled
- camddefnydd
- mynediad heb awdurdod
- datgeliad
- newid neu
- dinistrio.

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

Os bydd y polisi preifatrwydd yn newid, byddwn yn diweddaru'r dudalen hon. Gwiriwch y dudalen hon i wneud yn siwr eich bod yn ymwybodol am y wybodaeth a gasglwn, sut rydym yn ei defnyddio, a'r amgylchiadau efallai y byddwn yn ei rhannu â sefydliadau eraill.