Cau'r faner cwci Cau'r faner cwci

Nodyn am gwcis

Mae cwcis yn cael eu defnyddio i wella'r wefan hon ac mae rhai ohonynt ar eich cyfrifiadur ar hyn o bryd. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon rydych yn derbyn y cwcis hyn yn awtomatig.
Cewch ragor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio cwcis yn ein Polisi cwcis neu ddysgu sut i'w rheoli yn www.aboutcookies.org.
Os byddwch yn parhau i ddefnyddio'r wefan hon bydd rhagor o gwcis yn cael eu rhoi ar eich cyfrifiadur.
Os ydych yn hawlydd y Ganolfan Byd Gwaith ac nid ydych am dderbyn cwcis, efallai y byddwch yn gallu defnyddio cyfrifiadur mynediad i'r rhyngrwyd yr Adran Gwaith a Phensiynau; dylech siarad â'ch ymgynghorydd y Ganolfan Byd Gwaith.
Content area

Oes gennych gwestiwn?

Prif Gynnwys

Cwestiynau Allweddol


Meysydd y Cwestiynau


Cwestiynau

Am Paru Swyddi Ar-lein

Fy Paru Swyddi Ar-lein

Gwneud ceisiadau am swyddi

Ar ôl i mi wneud cais

CV

Llythyr eglurhaol

Rwyf yn methu mewngofnodi

Mae gennyf bryder

Paru swyddi a sgiliau

Chwiliad gwaith

Edrych ar/argraffu swydd

Datrys problemau


Brig

Am Paru Swyddi Ar-lein

C: Beth yw Paru Swyddi Ar-lein?

A: Mae Paru Swyddi Ar-lein yn wasanaeth rhad ac am ddim sy'n eich galluogi i chwilio am a gwneud cais am swyddi ar un o'r gwefannau swyddi mwyaf yn Ewrop. Nid oes angen i chi fod wedi cofrestru i chwilio am swyddi, ond bydd sefydlu cyfrif Paru Swyddi Ar-lein yn eich galluogi i wneud llawer mwy. Gweler 'Beth yw’r manteision o gyfrif Paru Swyddi Ar-lein?'

Brig

C: Beth yw’r manteision o gyfrif Paru Swyddi Ar-lein?

A: Pan fyddwch yn cofrestru gyda Paru Swyddi Ar-lein, byddwch yn gallu:

 • Creu 'Proffil'. Bydd hyn yn eich helpu i baru chi gyda chyfleoedd gwaith a helpu os ydych yn defnyddio'r 'Adeiladwr CV' i greu CV
 • Creu neu lwytho hyd at bum CV y gallwch eu defnyddio i wneud cais am swyddi o fewn Paru Swyddi Ar-lein
 • Creu CV chwiliadwy ("cyhoeddus") sy'n gallu caniatáu i gyflogwyr i baru eich sgiliau yn erbyn eu swyddi a'ch gwahodd i wneud cais. Nid yw'r broses hon yn datgelu pwy ydych chi neu'ch manylion personol i'r cyflogwr
 • Creu ac arbed chwiliadau am swyddi. Gallwch wneud cais i gael diweddariadau e-bost bob dydd neu bob wythnos i'ch hysbysu am swyddi newydd sy'n cyfateb i'ch chwiliad gwaith a arbedwyd
 • Creu ac arbed hyd at bum llythyr eglurhaol y gallwch eu defnyddio wrth wneud cais am swyddi o fewn Paru Swyddi Ar-lein
 • Cadw cofnod o'ch gweithgaredd chwiliad gwaith a cheisiadau am swyddi mewn un lle. Os ydych yn hawlio Lwfans Ceisio Gwaith, bydd hyn yn ei gwneud yn haws i drafod eich gweithgaredd chwiliad gwaith gyda'ch ymgynghorydd

Brig

C: Cysylltu â ni?

A: Os nad yw'r atebion yn yr adran hon wedi ateb eich cwestiwn, dylech Cysylltu â ni.


Fy Paru Swyddi Ar-lein

Brig

C: Am faint mae fy nghyfrif Paru Swyddi Ar-lein yn parhau i fod yn weithredol?

A: Bydd eich cyfrif fel arfer yn parhau i fod yn fyw gyda defnydd rheolaidd. Os nad ydych yn mewngofnodi i'ch cyfrif am 12 mis, byddwch yn derbyn e-bost yn dweud wrthych y bydd eich cyfrif yn cael ei ddiffodd, os nad ydych yn cymryd unrhyw gamau o fewn cyfnod penodol o amser.

Brig

C: Sut wyf yn diweddaru fy manylion personol?

A: Mewngofnodwch i'ch cyfrif Paru Swyddi Ar-lein, cliciwch ar 'Proffil' ar y bar llywio ar frig y dudalen, diweddarwch eich manylion personol a chliciwch 'Arbed'.

Brig

C: Sut wyf yn newid fy nghyfeiriad e-bost?

A: Bydd angen i chi newid eich cyfeiriad e-bost ar Paru Swyddi Ar-lein a hefyd ar Borth y Llywodraeth, dilynwch y camau hyn:

 • Mewngofnodwch i'ch cyfrif Paru Swyddi Ar-lein. Cliciwch ar 'Proffil' ar y bar llywio ar frig y dudalen, sgroliwch i lawr at y blwch 'E-bost', diweddarwch eich cyfeiriad e-bost, yna cliciwch 'Arbed'
 • Nawr cliciwch ar 'Proffil' unwaith eto ac yna cliciwch ar y ddolen 'Porth y Llywodraeth'. Bydd hyn yn mynd â chi i wefan Porth y Llywodraeth lle gallwch newid eich cyfeiriad e-bost (a leolir o dan yr adran 'Rheoli'). Dewiswch 'Golygu Manylion'. Rhowch eich manylion newydd a chliciwch 'Anfon'

Brig

C: Sut wyf yn newid fy nghyfrinair?

A: Mewngofnodwch i'ch cyfrif Paru Swyddi Ar-lein. Cliciwch ar y ddolen 'Proffil' ar y bar llywio ar frig y dudalen. Cliciwch ar y ddolen Porth y Llywodraeth a byddwch yn mynd i wefan Porth y Llywodraeth lle gallwch newid eich cyfrinair (a leolir o dan yr adran 'Rheoli'). Dewiswch 'Newid cyfrinair', rhowch eich cyfrinair newydd a chliciwch 'Anfon'.

C: Pam na allaf ddefnyddio fy enw defnyddiwr cwmni a chyfrinair ar gyfer fy nghyfrif ceisiwr gwaith?

A: Mae'r rhain yn ddau gyfrif ar wahân sy'n gofyn am wahanol gymwysterau i weithredu.

Brig

C: Ar gyfer beth mae fy ‘Proffil’ Paru Swyddi Ar-lein yn cael ei ddefnyddio?

A: Eich 'Proffil' yw'r man lle rydych yn cofnodi eich manylion personol a'ch sgiliau. Mae Paru Swyddi Ar-lein yn defnyddio'r wybodaeth hon i'ch paru yn erbyn swyddi efallai y byddwch yn addas ar eu cyfer ac yn eu harddangos yn y rhestr 'swyddi a argymhellir'.

Brig

C: A fydd fy ngwybodaeth gyswllt yn cael ei rannu gyda thrydydd parti?

A: Ni fydd Paru Swyddi Ar-lein yn rhannu eich cyfeiriad e-bost gyda thrydydd parti at unrhyw ddibenion marchnata. I gael rhagor o wybodaeth am sut y gall eich gwybodaeth gyswllt gael ei ddefnyddio dylech gyfeirio at Bolisi Preifatrwydd Paru Swyddi Ar-lein.

Os ydych yn gwneud cais am swydd drwy Paru Swyddi Ar-lein, nid oes gennym unrhyw reolaeth dros y wybodaeth y byddwch yn ei darparu i gwmni neu sut y maent yn dewis ei ddefnyddio. Fodd bynnag, mae'n ofynnol iddynt gydymffurfio â gofynion cyfreithiol yn ymwneud â diogelu data a marchnata electronig.

Os oes gennych bryder nad yw cwmni sy'n hysbysebu ar Paru Swyddi Ar-lein yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol mewn perthynas â diogelu data neu farchnata electronig dywedwch wrthym am eich pryderon. Gweler “Beth i’w wneud os oes gennyf bryder am hysbysiad swydd neu gyflogwr?”

Brig

C: Beth ddylwn i ei wneud i fy nghyfrif os nad wyf yn chwilio am swydd mwyach?

A: Os ydych chi wedi gorffen chwilio am swydd, gallwch ddal i gadw cyfrif Paru Swyddi Ar-lein, ond efallai y byddwch am droi i ffwrdd rhybuddion e-bost a sicrhau nad yw eich CV yn chwiliadwy i gwmnïau. Er mwyn gwneud hyn dylech ddilyn y camau isod:

Rhybuddion E-bost

 • Mewngofnodwch i'ch cyfrif Paru Swyddi Ar-lein a sgroliwch i lawr i'r adran 'Chwiliadau wedi'u harbed' o'r 'Hafan'
 • Cliciwch ar y ddolen 'Golygu' am y chwiliad cyntaf rydych wedi'i arbed
 • Sgroliwch i lawr i'r blwch 'Amlder E-bost' a'i osod i 'Dim', yna cliciwch 'Arbed y chwiliad hwn'
 • Ailadroddwch y ddau gam blaenorol ar gyfer pob un o'r chwiliadau eraill rydych wedi'u harbed
 • Unwaith y byddwch wedi gwneud hyn, gallwch yna ddileu'r chwiliadau hyn os ydych yn dymuno, ond peidiwch â dileu chwiliad cyn eich bod wedi gosod yr amlder e-bost i ddim

CV

 • Cliciwch ar y ddolen 'CV', edrychwch i weld a oes gennych CV sydd wedi'i nodi yn 'cyhoeddus'
 • Os oes, golygwch y CV hwnnw a newid y gosodiad i 'Preifat'

Os nad ydych yn mewngofnodi i’ch cyfrif o fewn 12 mis, bydd Paru Swyddi Ar-lein yn anfon e-bost yn dweud wrthych y bydd eich cyfrif yn cael ei ddiffodd, os nad ydych yn cymryd unrhyw gamau.

Brig

C: Sut wyf i’n dileu fy nghyfrif?

A: Os ydych am ddileu eich cyfrif Paru Swyddi Ar-lein:

 • Mewngofnodwch i'ch cyfrif
 • Cliciwch ar 'Cysylltu â ni' ar waelod y dudalen hon
 • Dewiswch 'Dileu Cyfrif' o'r gwymplen
 • Dylech gynnwys manylion eich cais

Bydd o gymorth os ydych yn cynnwys cyfeiriad e-bost eich cyfrif, wedi ei gopïo a’i bastio o dudalen ‘Proffil’ eich cyfrif

Brig

C: Beth yw’r manteision o roi mynediad i fy nghyfrif i’r Adran Gwaith a Phensiynau?

A: Os ydych yn hawlio budd-dal sy'n gysylltiedig â gwaith, gallwch ddewis y blwch sy'n caniatáu i'ch Ymgynghorydd/Anogwr Gwaith yr Adran Gwaith a Phensiynau i weld eich cyfrif i'ch cefnogi gyda'ch chwiliad gwaith, sgiliau a hyfforddiant

Brig

C: Cysylltu â ni?

A: Os nad yw'r atebion yn yr adran hon wedi ateb eich cwestiwn, dylech Cysylltu â ni.


Gwneud ceisiadau am swyddi

Brig

C: Sut wyf i’n gwneud cais am swydd?

A: Cliciwch ar y ddolen teitl swydd yn y rhestr o swyddi a sgroliwch i lawr o dan yr adran 'Swydd ddisgrifiad'. Os oes botwm 'Gwneud cais' oren yn bresennol cliciwch arno, bydd hyn yn naill ai yn:

 • Eich galluogi i wneud cais am y swydd ar-lein o fewn y gwasanaeth Paru Swyddi Ar-lein neu
 • Eich cyfeirio at wefan recriwtio'r cwmni ei hun

Os ydych yn gwneud cais o fewn y gwasanaeth, byddwch yn gallu atodi CV rydych wedi'i arbed a chynnwys llythyr eglurhaol.

Os yw'r botwm 'Gwneud cais' yn bresennol, ond yn llwyd yn hytrach na oren, rydych eisoes wedi gwneud cais am y swydd honno ac ni fyddwch yn gallu gwneud cais eto.

Os nad yw'r botwm 'Gwneud cais' yn bresennol dylai'r cyflogwr fod wedi cynnwys y dull gwneud cais o fewn yr adran 'Swydd ddisgrifiad'. Er enghraifft, efallai y bydd y cwmni yn awyddus i gael ceisiadau/CV wedi'u he-bostio, ffacsio neu eu postio iddynt. Fel arall, efallai eu bod wedi rhoi rhif cyswllt i drafod eich addasrwydd am y swydd.

Os yw'r cyflogwr wedi darparu rhif ffôn dylech bob amser edrych faint fydd yn ei gostio i ffonio'r rhif hwnnw o'ch ffôn cyn i chi ei ffonio.

Os nad yw'r botwm 'Gwneud cais' yn bresennol ac nad oes dull gwneud cais wedi cael ei gynnwys yn y swydd ddisgrifiad, bydd angen i chi Cysylltu â ni a dewiswch "Mae angen i mi roi gwybod am fater technegol" o'r gwymplen. Cofiwch gynnwys rhif ID y swydd, enw'r cwmni sy'n hysbysebu'r swydd, teitl y swydd, lleoliad y swydd, ac eich manylion cyswllt. Bydd angen i ni gysylltu â'r cwmni er mwyn iddynt ddiweddaru'r hysbysiad swydd i gynnwys dull ymgeisio.

Nodwch: Yn eich CV, llythyrau eglurhaol neu geisiadau am swydd - peidiwch byth â rhoi manylion cyfrif banc, Rhif Yswiriant Gwladol, Dyddiad Geni neu unrhyw wybodaeth arall sy'n ymddangos i beidio â bod yn berthnasol i'r broses o wneud cais. Rhowch wybod i ni am unrhyw bryderon drwy ddefnyddio Cysylltu â ni dewiswch 'Mae gen i gŵyn am gyflogwr'.

Cwestiynau perthnasol: “A allaf wneud cais am yr un swydd mwy nag unwaith?”; “Beth i’w wneud os oes gennyf bryder am hysbysiad swydd neu gyflogwr?”

Brig

C: A allaf wneud cais am yr un hysbysiad swydd mwy nag unwaith?

A: Na. Unwaith y byddwch wedi gwneud cais ar hysbysiad swydd, bydd y botwm ' Gwneud cais' yn dod yn anweithgar a ni fyddwch yn gallu gwneud cais am y swydd honno eto. Dylech bob amser edrych dros eich cais am swydd cyn ei anfon i gyflogwr.

Brig

C: A oes angen cyfrif arnaf i wneud cais am swyddi?

A: Os yw'r cwmni yn awyddus i dderbyn ceisiadau ar-lein drwy'r gwasanaeth, byddwch angen cyfrif Paru Swyddi Ar-lein i wneud cais am y swydd. Pan fyddwch yn gwneud cais, gofynnir i chi gynnwys un o'ch CVs sydd wedi'i arbed a chewch y dewis o atodi llythyr eglurhaol. Os na fydd y cwmni'n dymuno derbyn ceisiadau ar-lein drwy'r gwasanaeth, ni fyddwch angen cyfrif Paru Swyddi Ar-lein i wneud cais am y swydd.

Brig

C: A oes angen CV arnaf i wneud cais am swydd?

A: Os yw'r cwmni yn awyddus i dderbyn ceisiadau ar-lein drwy'r gwasanaeth, bydd angen i chi gael o leiaf un CV wedi'i arbed yn eich cyfrif. Rydym yn argymell eich bod bob amser yn defnyddio'r adeiladwr CV i greu o leiaf un o'ch CVs sydd wedi'i arbed i wella eich siawns o gael eich paru i swydd addas.

Gall cwmni ddal i ofyn am CV hyd yn oed os nad ydynt yn dymuno cael ceisiadau ar-lein drwy'r gwasanaeth. Gallwch argraffu neu gopïo a phastio unrhyw CVs rydych wedi'i arbed yn eich cyfrif Paru Swyddi Ar-lein.

Nid yw rhai cwmnïau yn defnyddio CVs gan fod yn well ganddynt ddefnyddio eu ffurflen gais papur neu ar-lein eu hunain.

Fel arall, gall cwmni fod wedi darparu rhif cyswllt i drafod eich addasrwydd ar gyfer y swydd. Os yw'r cyflogwr wedi darparu rhif ffôn dylech bob amser edrych faint fydd yn ei gostio i ffonio'r rhif hwnnw o'ch ffôn cyn i chi ei ffonio.

Brig

C: Cysylltu â ni?

A: Os nad yw'r atebion yn yr adran hon wedi ateb eich cwestiwn, dylech Cysylltu â ni.

Ar ôl i mi wneud cais

Brig

C: A allaf ddiweddaru ceisiadau am swyddi rwyf wedi’u gwneud?

A: Na. Ar gyfer ceisiadau a wnaed ar neu ar ôl 8 Chwefror 2014, unwaith rydych wedi gwneud cais am swydd gan ddefnyddio'r botwm 'Gwneud cais' ni allwch ddiweddaru cynnwys y cais. Mae hyn yr un fath ag os byddech wedi anfon e-bost, ffacs neu bostio eich cais. Dylech bob amser edrych dros eich cais am swydd cyn ei anfon i gyflogwr.

Brig

C: Os byddaf yn diweddaru fy ‘Proffil’ beth sy’n digwydd i geisiadau am swyddi rwyf wedi’u gwneud?

A: Ni fydd unrhyw newidiadau a wnewch i'ch 'Proffil' yn diweddaru cynnwys cais a wnaed ar neu ar ôl 8 Chwefror 2014. Bydd ceisiadau a wnaed cyn 8 Chwefror 2014 yn cael eu diweddaru gydag unrhyw newidiadau a wnewch i'ch 'Proffil'.

Brig

C: Os byddaf yn diweddaru/dileu fy CV beth sy’n digwydd i geisiadau am swyddi rwyf wedi’u gwneud?

A: Ar gyfer ceisiadau ar-lein o fewn Paru Swyddi Ar-lein, os byddwch yn diweddaru neu ddileu CV a ddefnyddiwyd i wneud cais am hysbysiad swydd ar 8 Chwefror 2014 neu'n hwyrach, bydd y cyflogwr(wyr) rydych wedi anfon y ceisiadau hynny iddynt yn parhau i gael mynediad i fanylion y cais gan eu bod yn bodoli ar y pryd y gwnaethoch gais.

Os ydych yn diweddaru CV a ddefnyddiwyd i wneud cais am swydd cyn 8 Chwefror 2014, bydd y newidiadau hynny'n cael eu hadlewyrchu ar y cais mae gan y cyflogwr fynediad iddo.

Os byddwch yn dileu CV a ddefnyddiwyd i wneud cais am swydd cyn 8 Chwefror 2014, ni fydd gan y cyflogwr bellach fynediad i'ch CV o fewn Paru Swyddi Ar-lein.

Efallai fod cwmnïau a recriwtwyr sydd â mynediad i'ch CV ar gais a wnaed drwy Paru Swyddi Ar-lein wedi cadw copi o'ch CV yn eu ffeiliau neu gronfeydd data eu hunain. Nid yw Paru Swyddi Ar-lein yn gyfrifol am gadw, defnyddio, neu breifatrwydd CV yn yr achosion hyn. Mae'n ofynnol i gwmnïau a recriwtwyr i gydymffurfio â Deddf Diogelu Data 1998.

Brig

C: Os byddaf yn diweddaru/dileu fy llythyrau eglurhaol beth sy’n digwydd i geisiadau am swyddi rwyf wedi’u gwneud?

A: Nid yw llythyrau eglurhaol a gyflwynwyd gyda chais yn cael eu heffeithio gan unrhyw newidiadau a wnewch i'r llythyrau eglurhaol sydd wedi'u harbed yn eich llyfrgell llythyr eglurhaol. Bydd y cyflogwr bob amser gyda mynediad i gynnwys y llythyr eglurhaol fel yr oedd pan wnaethoch anfon eich cais.

Brig

Sut y gallaf olrhain swyddi yr oeddwn wedi gwneud cais amdano?

A: Os ydych wedi gwneud cais am swyddi ar-lein o fewn Paru Swyddi Ar-lein, gan ddefnyddio botwm 'Gwneud cais', byddwch yn gallu ei olrhain yn yr adran 'Hanes ceisiadau' o'r safle, sy'n dangos yr holl swyddi rydych wedi gwneud cais amdanynt drwy ddefnyddio'r dull hwn yn ystod y 18 mis diwethaf. Gallwch gael mynediad i'r 'Hanes ceisiadau' ar ochr chwith yr hafan neu drwy glicio ar y ddolen ar y bar llywio ar frig pob tudalen.

Nid yw swyddi sy'n defnyddio dull arall o wneud cais, er enghraifft drwy wefan cwmni neu drwy e-bost, ffacs, post neu dros y ffôn yn cael eu cofnodi yn yr 'Hanes ceisiadau'. Gallwch ddefnyddio 'Hanes Gweithgareddau' i wneud nodiadau ar gyfer y mathau hyn o geisiadau.

Cwestiynau perthnasol: “Beth sy’n cael ei gofnodi yn ‘Hanes Gweithgareddau’ a sut y gallaf ychwanegu ato?”; “Sut y gallaf ddweud os yw cwmni wedi edrych ar fy nghais am swydd?"

Brig

C: Beth sy’n cael ei gofnodi yn ‘Hanes Gweithgareddau’ a sut y gallaf ychwanegu ato?

A: Mae 'Hanes Gweithgareddau' yn cofnodi'n awtomatig y wybodaeth fwyaf perthnasol a allai fod yn ddefnyddiol i'ch chwiliad gwaith. Gallwch gofnodi â llaw nodiadau chwiliad gwaith 250 nod drwy ddefnyddio'r blwch 'Nodiadau chwiliad gwaith' ar ochr chwith tudalennau 'Hanes Gweithgareddau', 'CV', Llyfrgell Llythyr Eglurhaol' neu 'Negeseuon'.

Brig

C: Sut y gallaf ddweud os yw cwmni wedi edrych ar fy nghais am swydd?

A: Byddwch yn gallu gweld os yw cwmni wedi edrych ar eich cais dim ond os ydych wedi gwneud cais am swydd ar-lein o fewn Paru Swyddi Ar-lein gan ddefnyddio un o'ch CVs wedi'u harbed. Os mai dyma yw’r achos, gallwch ddefnyddio'r 'Hanes ceisiadau' i olrhain eich cais:

 • Mewngofnodwch i Paru Swyddi Ar-lein ac ewch i 'Hanes ceisiadau' drwy glicio ar y ddolen ar y bar llywio neu drwy glicio 'gweld popeth' yn yr 'Hanes Ceisiadau' ar ochr dde'r 'Hafan'
 • Ewch i'r cais rydych eisiau ei wirio. Os yw'r cwmni wedi edrych ar y cais bydd yn dweud "Wedi edrych ar gais" mewn print tywyll ar yr ochr dde'r cofnod

Os ydych wedi gwneud cais am swydd drwy unrhyw ddull arall (er enghraifft, safle recriwtio allanol, post, ffacs neu dros y ffôn), mae Paru Swyddi Ar-lein yn methu dweud wrthych os yw'r cwmni wedi edrych ar eich cais am swydd.

Brig

C: Beth mae cwmni yn ei weld pan fyddaf yn anfon fy CV?

A: Os ydych chi wedi gwneud cais am swydd ar-lein o fewn Paru Swyddi Ar-lein gan ddefnyddio un o'ch CVs wedi eu harbed, mae'r cwmni yn cael hysbysiad eich bod wedi gwneud cais am swydd. Mae'r cwmni yn gallu gweld y CV rydych wedi'i gynnwys gyda'r cais hwnnw. Os ydych wedi anfon llythyr eglurhaol gyda'ch cais, bydd y cwmni hefyd yn gallu ei weld.

Hefyd gweler: “Os byddaf yn diweddaru/dileu fy CV beth sy’n digwydd i geisiadau am swyddi rwyf wedi’u gwneud?”; a “Os byddaf yn diweddaru fy ‘Proffil’ beth sy’n digwydd i geisiadau am swyddi rwyf wedi’u gwneud?”

Brig

C: Pam na dderbyniais ymateb pan wnes i gais ar-lein?

A: Mae gan bob cwmni ei ffordd ei hun o ddelio â recriwtio. Gall cwmni bach sydd â nifer fach o ymgeiswyr anfon ymateb personol yn dweud wrthych fod eich cais/CV wedi cael ei dderbyn. Gall cwmnïau mawr ddefnyddio atebion e-bost awtomataidd. Fodd bynnag, efallai y bydd rhai cwmnïau yn cysylltu ag ymgeiswyr ond os ydynt yn dymuno eu gwahodd i gyfweliad, a allai fod yn fwy tebygol pan mae nifer fawr o geisiadau am swyddi.

Brig

C: Pam nad yw’r cwmni wedi ateb fy nghais am adborth?

A: Mae gan bob cwmni ei ffordd ei hun o ddelio â recriwtio, gall rhai bod yn barod i ddarparu adborth. Fodd bynnag, efallai y bydd rhai cwmnïau yn dewis peidio â rhoi adborth i ymgeiswyr aflwyddiannus, a all fod yn fwy tebygol pan mae nifer fawr o geisiadau am swyddi.

C: Cysylltu â ni?

A: Os nad yw'r atebion yn yr adran hon wedi ateb eich cwestiwn, dylech Cysylltu â ni.


CV

Brig

C: Sut wyf yn ychwanegu CV i’m cyfrif?

A: Cliciwch ar y ddolen CV yn y bar llywio ar frig y dudalen neu cliciwch ar y botwm 'Creu CV' ar ochr dde'r hafan. Mae tair ffordd i ychwanegu CV at eich cyfrif. Defnyddiwch y botymau ar y chwith:

Creu CV - defnyddiwch yr adeiladwr CV gan ddilyn y cyfarwyddiadau ar y sgrin i greu CV proffesiynol. Mae 'Creu CV' yn defnyddio gwybodaeth o'ch 'Proffil' ond bydd angen i chi roi gwybodaeth gyswllt, profiad, cyflawniad addysgol, geirda, a dewisiadau swydd. Rydym yn argymell eich bod bob amser yn arbed o leiaf un 'Creu CV' yn eich cyfrif.

Llwytho CV - dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin i lwytho CV sydd wedi cael ei fformatio yn Microsoft Word neu PDF rydych eisoes wedi'i arbed ar y ddyfais rydych yn ei ddefnyddio.

Copïo a Phastio CV – dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin i gopïo a phastio cynnwys o ddogfen Microsoft Word neu Rich Text Format (RTF).

Nodwch: Yn eich CV, llythyrau eglurhaol neu geisiadau am swydd - peidiwch byth â rhoi manylion cyfrif banc, Rhif Yswiriant Gwladol, Dyddiad Geni neu unrhyw wybodaeth arall sy'n ymddangos i beidio â bod yn berthnasol i'r broses o wneud cais. Rhowch wybod i ni am unrhyw bryderon drwy ddefnyddio ‘Cysylltu â ni’ a dewis ‘Mae gennyf bryder am …(hysbysiad swydd / cyflogwr)’

Brig

C: Pam ddylwn i ‘Creu’ CV bob amser?

A: Rydym yn argymell eich bod bob amser yn cael o leiaf un CV wedi'i 'Creu' gan fod hyn yn helpu i wneud y gorau o swyddogaethau paru swyddi Paru Swyddi Ar-lein.

Rydym hefyd yn argymell eich bod yn ei wneud yn chwiliadwy ("cyhoeddus") oherwydd gall hyn ganiatáu i gyflogwyr i gyfateb eich sgiliau yn erbyn eu swyddi a'ch gwahodd i wneud cais. Nid yw'r broses hon yn datgelu pwy ydych chi neu'ch manylion personol i'r cyflogwr.

Cwestiynau perthnasol: “Beth yw CV chwiliadwy (“cyhoeddus”)?”; “Sut wyf yn creu CV da?”; “Pam fod CV chwiliadwy (“cyhoeddus”) yn cadw fy manylion yn gyfrinachol?"

Brig

C: Sut wyf yn creu CV da?

A: Mae CV da yn tynnu sylw at eich sgiliau, cymwysterau a phrofiad sy'n berthnasol i'r swydd a'r cwmni rydych yn gwneud cais iddo. Gallwch hefyd gynnwys llythyr eglurhaol i wella eich cais. Mae'n werth cymryd peth amser i greu prif CV y gellir ei newid i weddu i wahanol swyddi/galwedigaethau a chyflogwyr.

Am fwy o wybodaeth am greu CV da, ewch i https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/tolls/cv/ (Mae hwn yn safle allanol ac yn agor mewn ffenestr newydd)

Am fwy o wybodaeth ar sgiliau gweler, “Pa sgiliau ddylwn i eu cynnwys yn fy ‘Proffil’?”

Brig

C: Pam nad yw fy CV yn llwytho i fyny?

A: I lwytho CV yn llwyddiannus i Paru Swyddi Ar-lein mae angen bodloni'r canllawiau canlynol:

 • Mae'n rhaid i'r ddogfen fod mewn ffurf Microsoft Word neu Adobe Acrobat PDF
 • Mae'n rhaid i'r ddogfen fod yn destun yn unig, rhaid i bob delwedd gael ei dynnu allan cyn llwytho
 • Rhaid i'r ffeil fod yn 500KB neu lai
 • Os ydych wedi defnyddio'r teclyn 'Track Changes' o fewn Word, bydd angen i chi dderbyn neu wrthod pob newid ar eich CV a'i ail arbed ar eich dyfais cyn llwytho
 • Bydd CVs sy'n cynnwys firysau yn cael eu gwrthod

Os ydych wedi defnyddio system arall i greu eich CV, defnyddiwch yr opsiwn Copi a Phastio yn hytrach na cheisio ei llwytho'n uniongyrchol.

Brig

C: Pam fod y ffordd mae fy CV wedi’i osod allan yn newid pan wyf yn ei lwytho i fyny?

A: Efallai bydd y ffordd mae eich CV wedi ei osod allan yn newid os nad yw un o'r canllawiau ar gyfer llwytho CV wedi cael eu bodloni.

Gweler: “Pam nad yw fy CV yn llwytho i fyny?”

Brig

C: Sut wyf yn golygu fy CV?

A: Mewngofnodwch i Paru Swyddi Ar-lein a chliciwch ar y ddolen CV ar y bar llywio. Os ydych wedi llwytho CV, dim ond llwytho fersiwn newydd sydd wedi'i olygu sydd ei angen. Bydd gan fathau eraill o CV ddolen golygu ar yr ochr dde. Cliciwch ar y ddolen, gwnewch y newidiadau a’i ail arbed.

Brig

C: Beth yw CV chwiliadwy (“cyhoeddus”)?

A: Mae CV chwiliadwy ("cyhoeddus") yn caniatáu i gyflogwyr i gyfateb eich sgiliau yn erbyn eu swyddi a'ch gwahodd i wneud cais heb ddatgelu pwy ydych chi neu'ch manylion personol. Ni all eich CV llawn gael ei weld gan gwmni oni bai a hyd nes y byddwch yn dewis i wneud cais am swydd.

Gallwch wneud un CV yn “cyhoeddus” (chwiliadwy). Yn ogystal, gallwch gael hyd at bedwar o CVs "Preifat" eraill (heb fod yn chwiliadwy), ond ni fydd Paru Swyddi Ar-lein yn gallu paru yn erbyn y CVs hyn.

Cwestiynau perthnasol: “Pam fod CV chwiliadwy (“cyhoeddus”) yn cadw fy manylion yn gyfrinachol?”

Brig

C: Pam fod CV chwiliadwy (“cyhoeddus”) yn cadw fy manylion yn gyfrinachol?

A: Mae CV “cyhoeddus”(chwiliadwy) yn cadw eich manylion yn gyfrinachol er mwyn i chi cael y gair olaf i bwy rydych yn datgelu pwy ydych chi a'ch manylion personol iddynt. Nid yw gwneud eich CV yn “cyhoeddus” yn golygu bod eich CV llawn yn cael ei arddangos i unrhyw un ei weld, mae ond yn golygu y gall cyflogwyr baru eich sgiliau i'w swyddi.

Yn seiliedig ar eu chwiliad CV, gall cwmni eich gwahodd i wneud cais am swydd. Fodd bynnag, dim ond os ydych yn penderfynu gwneud cais y byddwch yn darparu'r cyflogwr gyda mwy o wybodaeth amdanoch eich hun.

Cofiwch, yn eich CV, llythyrau eglurhaol neu geisiadau am swydd – peidiwch byth â rhoi manylion cyfrif banc, Rhif Yswiriant Gwladol, Dyddiad Geni neu unrhyw wybodaeth arall sy'n ymddangos i beidio â bod yn berthnasol i'r broses o wneud cais. Rhowch wybod i ni am unrhyw bryderon drwy ddefnyddio ‘Cysylltu â ni’ a dewis ‘Mae gennyf bryder am …(hysbysiad swydd / cyflogwr)’

Brig

C: Pwy fydd yn gweld fy CV?

A: Gall eich CV llawn ond gael ei weld gan gwmni os ydych yn ei ddefnyddio i wneud cais am swydd. Mae hyn yn wir hyd yn oed os ydych chi wedi gwneud y CV honno'n “cyhoeddus”.

Cwestiynau perthnasol: “Beth yw CV chwiliadwy (“cyhoeddus”)?”; "Pam fod CV chwiliadwy (“cyhoeddus”) yn cadw fy manylion yn gyfrinachol?”; “Beth mae cwmni yn ei weld pan fyddaf yn anfon fy CV?”

Brig

C: Sut y gallaf gadarnhau os yw fy CV wedi cael ei hanfon?

A: Os ydych chi wedi gwneud cais am swydd drwy Paru Swyddi Ar-lein gan ddefnyddio un o'ch CVs wedi eu harbed gallwch ddefnyddio 'Hanes ceisiadau' i olrhain y ceisiadau hyn. Os ydych wedi gwneud cais am swydd drwy unrhyw ddull arall, ni all Paru Swyddi Ar-lein olrhain eich cais am swydd.

Gweler: “Sut y gallaf olrhain swyddi yr oeddwn wedi gwneud cais amdano?”

Brig

C: Beth sy’n digwydd os byddaf yn diweddaru neu ddileu CV?

A: Ar gyfer ceisiadau ar-lein o fewn Paru Swyddi Ar-lein, os byddwch yn diweddaru neu ddileu CV a ddefnyddiwyd i wneud cais am hysbysiad swydd ar 8 Chwefror 2014 neu'n hwyrach, bydd y cyflogwr(wyr) rydych wedi anfon y ceisiadau hynny iddynt yn parhau i gael mynediad i fanylion y cais gan eu bod yn bodoli ar y pryd y gwnaethoch gais.

Os ydych yn diweddaru CV a ddefnyddiwyd i wneud cais am swydd cyn 8 Chwefror 2014, bydd y newidiadau hynny'n cael eu hadlewyrchu ar y cais mae gan y cyflogwr fynediad iddo.

Os byddwch yn dileu CV a ddefnyddiwyd i wneud cais am swydd cyn 8 Chwefror 2014, ni fydd gan y cyflogwr bellach fynediad i'ch CV o fewn Paru Swyddi Ar-lein.

Efallai fod cwmnïau a recriwtwyr sydd â mynediad i'ch CV ar gais a wnaed drwy Paru Swyddi Ar-lein wedi cadw copi o'ch CV yn eu ffeiliau neu gronfeydd data eu hunain. Nid yw Paru Swyddi Ar-lein yn gyfrifol am gadw, defnyddio, neu breifatrwydd CV yn yr achosion hyn. Mae'n ofynnol i gwmnïau a recriwtwyr i gydymffurfio â Deddf Diogelu Data 1998.

Cwestiynau perthnasol: "Os byddaf yn diweddaru fy ‘Proffil’ beth sy’n digwydd i geisiadau am swyddi rwyf wedi’u gwneud?”

C: Cysylltu â ni?

A: Os nad yw'r atebion yn yr adran hon wedi ateb eich cwestiwn, dylech Cysylltu â ni.


Llythyr eglurhaol

Brig

C: Sut wyf yn creu/arbed llythyr eglurhaol?

A: Gallwch greu ac arbed hyd at bum llythyr eglurhaol yn eich 'Llyfrgell llythyr eglurhaol'. Er mwyn gwneud hyn:

 • mewngofnodwch i Paru Swyddi Ar-lein
 • cliciwch ar 'Llyfrgell llythyr eglurhaol' ar y bar llywio
 • cliciwch ar y botwm 'Creu llythyr eglurhaol'
 • gallwch ddewis y templed canllaw llythyr eglurhaol i'ch helpu i greu eich llythyr
 • gallwch hefyd gopïo o ddogfen Word/testun a phastio i mewn i'r blwch testun
 • gallwch ei arbed drwy glicio ar y botwm 'Creu llythyr eglurhaol' unwaith eto

Gall llythyrau eglurhaol sydd wedi'u harbed yn eich llyfrgell gael eu defnyddio pan fyddwch yn gwneud cais am swydd ar-lein drwy Paru Swyddi Ar-lein wrth ddefnyddio un o'r CVs rydych wedi'u harbed. Rydym yn argymell eich bod bob amser yn addasu cynnwys y llythyr eglurhaol ar gyfer pob cais.

Noder: Peidiwch â rhoi manylion eich cyfrif banc, Rhif Yswiriant Gwladol, dyddiad geni neu wybodaeth arall sy’n ymddangos i beidio â bod yn berthnasol i’r broses o wneud cais yn eich llythyr eglurhaol.

Brig

C: Sut wyf yn golygu llythyr eglurhaol rwyf wedi’i arbed?

A: Mewngofnodwch i Paru Swyddi Ar-lein. Dewiswch y ddolen "Llyfrgell llythyr eglurhaol" ar y bar llywio. Cliciwch ar y ddolen "edrych ar/golygu" ar y llythyr eglurhaol rydych am ei ddiweddaru. Gwnewch y newidiadau ac ail arbed y llythyr eglurhaol. Ni fydd golygu llythyr eglurhaol yn effeithio ar y ceisiadau rydych eisoes wedi eu gwneud wrth ddefnyddio'r llythyr eglurhaol hwnnw.

Brig

C: Sut wyf yn anfon llythyr eglurhaol gyda’m cais?

A: Os ydych yn gwneud cais am swydd ar-lein o fewn Paru Swyddi Ar-lein gan ddefnyddio un o'ch CVs wedi'u harbed, bydd gennych yr opsiwn i gynnwys llythyr eglurhaol gyda'r cais. Mae blwch testun yn cael ei gynnwys ar yr un sgrin lle rydych yn dewis pa CV y byddwch yn ei ddefnyddio. Gallwch ysgrifennu neu gopïo a phastio yn syth i mewn i’r blwch testun hwn. Fel arall, os oes gennych lythyrau eglurhaol sydd eisoes wedi'u harbed yn y 'Llyfrgell llythyr eglurhaol' gallwch ddewis un. Bydd y weithred hon yn llenwi'r blwch testun gyda chynnwys y llythyr ac yn caniatáu i chi ei olygu cyn anfon eich cais.

Ar gyfer ceisiadau drwy ddulliau eraill (e-bost, ffacs neu drwy'r post ), gallwch argraffu (neu gopïo a phastio o) y llythyrau eglurhaol rydych wedi'u harbed yn y 'Llyfrgell llythyr eglurhaol', i gyd-fynd â'ch cais am swydd.

Brig

C: Oes angen i mi anfon llythyr eglurhaol gyda’m cais?

A: Na, mae llythyrau eglurhaol yn ddewisol. Fodd bynnag, os bydd hysbyseb swydd wedi gofyn yn benodol am lythyr eglurhaol i gael ei gynnwys, dylech anfon un gyda'ch cais.

Brig

C: Ble allaf edrych am y llythyr eglurhaol a anfonais gyda chais?

A: Mewngofnodwch i Paru Swyddi Ar-lein. Dewiswch y ddolen "Hanes Ceisiadau" ar y bar llywio. Os ydych wedi anfon llythyr eglurhaol gyda chais, bydd dolen "gweld llythyr eglurhaol" yn cael ei ddangos wrth ochr manylion y cais.

Brig

C: A allaf arbed llythyr eglurhaol rwyf wedi’i greu yn ystod cais i’m llyfrgell llythyr eglurhaol?

A: Na, nid yw llythyrau eglurhaol rydych yn eu hanfon gyda chais yn cael eu harbed i'ch llyfrgell llythyr eglurhaol. Mae cynnwys yr holl lythyrau eglurhaol rydych yn eu hanfon yn parhau i fod ar gael i'w gweld. Mae'n bosibl defnyddio copïo a phastio i drosglwyddo cynnwys i lythyr rydych am ei greu neu ei olygu yn eich 'llyfrgell llythyr eglurhaol'. I wneud hyn, dilynwch y camau hyn:

 • Mewngofnodwch i Paru Swyddi Ar-lein
 • Cliciwch 'Hanes ceisiadau' ar y bar llywio
 • Dewiswch y llythyr eglurhaol rydych ei eisiau a chliciwch 'edrych ar'
 • Amlygwch y testun rydych am ei drosglwyddo a'i gopïo (copy CTRL + C; CMD + C ar gyfer Macs)
 • Cliciwch ar 'Llyfrgell llythyr eglurhaol' yna naill ai
 • Cliciwch y botwm 'Creu llythyr eglurhaol' neu
 • Cliciwch y ddolen golygu ar y llythyr eglurhaol rydych am ei newid
 • Pastiwch y testun sydd wedi'i gopïo i'r blwch testun (CTRL + V; CMD + V ar gyfer Macs)
 • Arbedwch drwy glicio'r botwm 'Creu llythyr eglurhaol' eto

Brig

C: Cysylltu â ni?

A: Os nad yw'r atebion yn yr adran hon wedi ateb eich cwestiwn, dylech Cysylltu â ni.


Rwyf yn methu mewngofnodi

Brig

C: Rwyf wedi anghofio fy ID Defnyddiwr Porth y Llywodraeth a/neu gyfrinair. Beth ddylwn i ei wneud?

A: I gael ail fynediad i’ch cyfrif Paru Swyddi Ar-lein cliciwch ar Wedi anghofio eich manylion mewngofnodi i adnadod yr opsiwn sydd fwyaf addas ar gyfer eich anghenion.

Brig

C: Beth yw dilysu e-bost Porth y Llywodraeth?

A: Mae dilysu e-bost yn rhywbeth mae Porth y Llywodraeth yn mynnu eich bod yn ei gwblhau cyn y byddant yn rhoi cymorth gydag unrhyw broblemau ID Defnyddiwr neu gyfrinair rydych yn eu cael. Mae’n broses cyflym a syml i’w gwblhau. Pan wnaethoch gofrestru gyntaf am Borth y Llywodraeth byddech wedi derbyn e-bost yn gofyn i chi gwblhau dilysu. Os nad yw’r e-bost hwnnw gennych bellach, ewch i www.gateway.gov.uk, mewngofnodwch i’ch cyfrif Porth y Llywodraeth ac o fewn Eich cyfrif dewiswch Dilysu cyfeiriad e-bost.

C: Cysylltu â ni?

A: Os nad yw'r atebion yn yr adran hon wedi ateb eich cwestiwn, dylech Cysylltu â ni.


Mae gennyf bryder

C: Beth i’w wneud os oes gennyf bryder am hysbysiad swydd neu gyflogwr?

A: Rydym eisiau i'n ceiswyr gwaith gael amgylchedd chwiliad gwaith diogel:

 • Os oes gennych bryderon am hysbysiad swydd neu gyflogwr, dylech 'Cysylltu â ni' a dewiswch 'Mae gen i gŵyn am gyflogwr' i hysbysu hyn. Cofiwch gynnwys cyfeiriad gwefan (URL) neu ID y swydd y swydd ynghyd â'ch sylwadau yn y blwch ' Cwestiwn/Sylw'
 • Os caiff ei ddwyn i'n sylw bod cwmni yn torri Telerau ac Amodau cyflogwr, (er enghraifft, drwy beidio â datgelu ffi ymlaen llaw neu ofyn i geiswyr gwaith i gymryd rhan mewn gweithgarwch twyllodrus) yna bydd Paru Swyddi Ar-lein yn ymchwilio i'r mater ac os bydd angen yn dileu'r hysbysiad swydd. Efallai bydd camau pellach hefyd yn cael eu cymryd yn erbyn y cyflogwr
 • Mae Paru Swyddi Ar-lein yn wasanaeth rhad ac am ddim i gyflogwyr i hysbysebu cyfleoedd gwaith ac i geiswyr gwaith i hysbysu CVs. Mae i fyny i'r ceiswyr gwaith i benderfynu a ydynt am ddilyn i fyny cyfle am swydd, yn seiliedig ar ansawdd yr hysbysiad swydd a'u rhyngweithio gyda'r cyflogwr

Cofiwch, yn eich CV neu geisiadau am swydd - peidiwch byth â rhoi manylion cyfrif banc, Rhif Yswiriant Gwladol, Dyddiad Geni neu unrhyw wybodaeth arall sy’n ymddangos i beidio â bod yn berthnasol i’r broses o wneud cais.

Cwestiynau perthnasol: “Sut wyf yn amddiffyn fy hun rhag twyll cyfleoedd cyflogaeth?”; “Sut wyf yn gwybod os yw e-bost a gefais gan Paru Swyddi Ar-lein yn un ddilys?”

C: Sut wyf yn gwybod os yw e-bost a gefais gan Paru Swyddi Ar-lein yn un ddilys?

A: Ni fydd Paru Swyddi Ar-lein byth yn anfon e-bost i chi sydd yn:

 • Gofyn am eich enw defnyddiwr neu gyfrinair cyfrif
 • Gofyn i chi lawrlwytho teclyn ar y we
 • Gofyn i chi ddiweddaru eich cyfrif Paru Swyddi Ar-lein neu gytundeb mynediad

Os byddwch yn derbyn e-bost sy'n ymddangos i fod gan Paru Swyddi Ar-lein ac rydych yn pryderu am ei gyfreithlondeb, defnyddiwch 'Cysylltu â ni' a dewiswch "Mae gen i bryder am e-bost sydd wedi dod ataf. Rhowch ddisgrifiad manwl o'r e-bost.

Byddwch yn wyliadwrus o unrhyw e-bost sy'n gofyn i chi:

 • Wneud unrhyw un o'r uchod
 • Trosglwyddo arian fel rhan o sicrhau cynnig am swydd
 • Am fanylion personol - Manylion Cyfrif Banc, Rhif Yswiriant Gwladol, Dyddiad Geni neu unrhyw wybodaeth arall sy'n ymddangos i beidio â bod yn berthnasol i broses gyfrifol o wneud cais am swydd

Cwestiynau perthnasol: “Beth i’w wneud os oes gennyf bryder am hysbysiad swydd neu gyflogwr?”

Brig

C: Sut wyf yn amddiffyn fy hun rhag twyll cyfleoedd cyflogaeth?

A: Mae'n arfer da i gael gwybod cymaint ag y gallwch am unrhyw gwmni sy'n cynnig swydd i chi, yn enwedig os oes gofyn i chi ddatgelu gwybodaeth bersonol neu dalu am archwiliadau (er enghraifft gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) cyn y gallwch gymryd y swydd. Darganfyddwch ble y byddwch yn gweithio a phryd, bydd hyn yn rhoi mwy o wybodaeth i wneud eich gwiriadau eich hun ar y cwmni.

Gallwch hefyd amddiffyn eich hun rhag twyll cyfle cyflogaeth drwy chwilio am yr arwyddion rhybudd hyn:

 • Cyfathrebu drwy e-bost yn unig
 • Gofynion/cymwysterau rhy syml
 • Y gallu i weithio o gartref neu ond am 2-3 awr y dydd
 • Saesneg neu Gymraeg gwael, gwallau gramadeg, camgymeriadau sillafu
 • Rheolaeth o drafodion ariannol
 • Ail-becynnu neu ail-anfon o'ch cartref
 • Iawndal yn seiliedig ar ddefnyddio arian rydych wedi'i dynnu allan o gyfrif banc

Bydd y rhagofalon a restrir uchod yn eich helpu i benderfynu a yw e-bost neu hysbysiad swydd yn un dilys. Pan fyddwch mewn amheuaeth, peidiwch â chael eich rhuthro, dilynwch eich greddf a gwneud gwiriadau ychwanegol. Os yw swydd yn edrych yn rhy dda i fod yn wir, mae'n debyg ei bod.

I gael cyngor am gynnal chwiliad gwaith ar-lein yn ddiogel ewch i'r safle allanol www.getsafeonline.org/protecting-yourself/job-searching/ (yn agor mewn ffenestr newydd)

Cwestiynau perthnasol: “Beth i’w wneud os oes gennyf bryder am hysbysiad swydd neu gyflogwr?”

Brig

C: Cysylltu â ni?

A: Os nad yw'r atebion yn yr adran hon wedi ateb eich cwestiwn, dylech Cysylltu â ni.


Paru swyddi a sgiliau

Brig

C: Beth yw paru swyddi?

A: Paru swyddi yw'r broses mae:

 • Paru Swyddi Ar-lein yn ei ddefnyddio i argymell swyddi a allai fod yn addas i chi. Mae'n gwneud hyn yn seiliedig ar y sgiliau sydd wedi'u cofnodi yn eich 'Proffil'
 • Cyflogwyr yn ei ddefnyddio i ddod o hyd i geiswyr gwaith a allai fod yn addas ar gyfer eu swyddi. Gwneir hyn drwy chwilio'r CV mae ceiswyr gwaith wedi'i gwneud yn “cyhoeddus” (chwiliadwy)

I gael y gorau allan o'r ddau fath o baru, mae'n bwysig i gynnwys y sgiliau cywir yn eich 'Proffil' a CV. Yn ogystal, mae'n bwysig creu CV da.

Hefyd gweler, “Pa sgiliau ddylwn i eu cynnwys yn fy ‘Proffil’?” a “Sut wyf yn creu CV da?”

Brig

C: Sut wyf yn cael gwell canlyniadau paru?

A: Mae Paru Swyddi Ar-lein yn paru yn erbyn y sgiliau a restrir ar eich 'Proffil'.

Gall Paru Swyddi Ar-lein argymell swyddi sy'n uniongyrchol berthnasol i'ch profiad blaenorol, ond bydd hefyd yn cyflwyno chi gyda swyddi y gallech eu hystyried yn seiliedig ar y sgiliau a nodwyd gennych.

I gael y canlyniadau paru gorau i ymddangos ar eich rhestr 'Swyddi a argymhellir':

 • Sicrhewch eich bod yn cymryd amser i gwblhau'n ofalus yr adran 'Sgiliau yr wyf angen cael fy mharu yn eu herbyn' o'ch 'Proffil'
 • Adolygwch y swyddi mae Paru Swyddi Ar-lein yn ei argymell. Os yw'n ymddangos fel nad ydych yn cael canlyniadau paru da, adolygwch/diweddarwch y sgiliau yn eich 'Proffil'

Cofiwch adolygu eich CV ar yr un pryd â diweddaru'r sgiliau yn eich 'Proffil'.

Hefyd gweler, “Pa sgiliau ddylwn i eu cynnwys yn fy ‘Proffil” a “Sut wyf yn creu CV da?”

Brig

C: Pa sgiliau ddylwn i eu cynnwys yn fy ‘Proffil’?

A: Rydym yn argymell eich bod yn ychwanegu hyd at ddeg sgil i'ch 'Proffil'. Dylech gynnwys sgiliau a enillwyd gan eich profiad blaenorol sydd fwyaf perthnasol i'r mathau o swyddi rydych yn chwilio amdanynt. Dylech gynnwys eich sgiliau trosglwyddadwy, enghreifftiau o'r rhain yw sgiliau fel arwain; datrys problemau, trefnu, cyfathrebu, gweithio mewn tîm.

Fel canllaw, gallwch ddefnyddio'r awgrymiadau sydd i'w gweld yn y blychau ar y sgrin wrth i chi ddechrau teipio yn yr adran sgiliau o'ch 'Proffil'.

Dylech bob amser sicrhau eich bod yn rhestru eich sgiliau yn hytrach na theitlau swyddi. Er enghraifft, dylech gynnwys “Garddio” ond nid “Garddwr”, “Nyrsio” ond nid “Nyrs”, “Gyrru” ond nid “Gyrrwr”, “Trafod” ond nid “Trafodwr”. “Paratoi bwyd” a “Coginio” ond nid “Cogydd”.

Am fwy o wybodaeth am sgiliau, ewch i https://nationalcareersservice.direct.gov.uk (Mae hwn yn safle allanol ac yn agor mewn ffenestr newydd)

Brig

C: Sut wyf yn ychwanegu at neu ddiweddaru fy sgiliau?

A: Mewngofnodwch i’ch cyfrif Paru Swyddi Ar-lein:

 • Cliciwch ar ‘Proffil’ ar y bar llywio ar frig y dudalen
 • Sgroliwch i lawr i'r adran 'Sgiliau yr wyf angen cael fy mharu yn eu herbyn'
 • Cliciwch ar y ddolen 'Ychwanegu ' a theipiwch y sgil rydych am ei ychwanegu

Fel arall, gallwch:

 • Mewngofnodi i’ch cyfrif Paru Swyddi Ar-lein ac edrych ar swydd ddisgrifiad
 • Clicio'r ddolen 'Adolygu eich sgiliau' ar ochr chwith y dudalen
 • Mae tabl yn rhestru'r 'sgiliau a argymhellir' ar gyfer y math hwnnw o swydd o'i gymharu â 'eich sgiliau'

Diweddarwch 'eich sgiliau' drwy deipio'r sgiliau newydd yn y blwch testun a chlicio 'ychwanegu sgiliau'

Hefyd gweler: “Os byddaf yn diweddaru fy ‘Proffil’ beth sy’n digwydd i geisiadau am swyddi rwyf wedi’u gwneud?”

Brig

C: Pam na allaf ddileu swydd a argymhellir?

A: Mae swyddi a argymhellir yn seiliedig ar gynnwys eich 'Proffil'. Ni ellir eu dileu ond gallwch adolygu eich 'Proffil' i gael gwell canlyniadau paru. Hefyd gweler: Sut wyf yn cael gwell canlyniadau paru?

C: Cysylltu â ni?

A: Os nad yw'r atebion yn yr adran hon wedi ateb eich cwestiwn, dylech Cysylltu â ni.


Chwiliad gwaith

Brig

C: Sut wyf yn chwilio am swyddi?

A: Gan ddefnyddio'r blychau ar frig y dudalen gallwch chwilio yn ôl:

 • Teitl swydd – ar gyfer teitlau swydd penodol ac sy’n debyg iawn
 • Sgiliau neu Allweddeiriau – ar gyfer sgiliau neu allweddeiriau sy'n gysylltiedig â'r swydd ddisgrifiad ar gyfer y swydd honno. Os ydych yn gwybod ID y swydd gallwch ddefnyddio'r blwch hwn i ddod o hyd i'r swydd honno
 • Cod post neu leoliad – ar gyfer swyddi mewn ardal sydd o gwmpas y cod post/lleoliad a nodwyd gennych. Bydd defnyddio cod post llawn yn chwilio mewn ardal lai na defnyddio cod post rhannol neu leoliad

Fel arall, gallwch glicio ar y ddolen 'Pori swyddi' ar frig y dudalen i weld y swyddi yn ôl categori (Rhanbarth, Cwmni, Diwydiant, Categori swydd a'r Math o swydd)

Hefyd gweler: "Sut y gallaf gael gwell canlyniadau chwilio?” “Sut wyf yn defnyddio ‘Pori Swyddi’?”

Brig

C: Sut y gallaf gael gwell canlyniadau chwilio?

A: Efallai bydd Paru Swyddi Ar-lein yn dangos mwy o ganlyniadau chwilio na'r disgwyl oherwydd nad yw eich canlyniadau wedi'u cyfyngu i'r termau chwilio roddoch ond byddant yn cynnwys swyddi a allai hefyd fod yn berthnasol i'r termau chwilio hynny.

Er mwyn eich helpu i gael y gorau o 'Chwilio’ am swyddi', dyma rai enghreifftiau o sut mae Paru Swyddi Ar-lein yn gweithio:

 • Teitl swydd – Os ydych yn chwilio am "Rheolwr Sicrhau Ansawdd", yn y blwch chwilio teitl swydd, bydd Paru Swyddi Ar-lein yn dangos i chi swyddi sydd â "Rheolwr Sicrhau Ansawdd" a theitlau swyddi cysylltiedig eraill megis "Rheolwr Profion". Mae hyn oherwydd bod Paru Swyddi Ar-lein yn cydnabod bod "Rheolwr Sicrwydd Ansawdd" a "Rheolwr Profion" yn perthyn yn agos. Gallwch hefyd chwilio am fwy nag un teitl swydd ar y tro - ond gofalwch eich bod yn gwahanu pob teitl swydd gyda choma
 • Sgiliau neu Allweddeiriau – Yn defnyddio geiriau rydych wedi'u rhoi ar gyfer sgiliau ac allweddeiriau ac yn chwilio am y rhain mewn cysylltiadau â swydd disgrifiadau. Mae allweddeiriau yn cael eu defnyddio orau i ddisgrifio eich sgiliau neu'r diwydiant rydych am weithio ynddo. Byddwch yn gweld canlyniadau swyddi sy'n cynnwys yr allweddeiriau hynny a swyddi sy'n gofyn am sgiliau cysylltiedig. Gellir defnyddio arwydd minws i wahardd canlyniadau gan ddefnyddio gofod fel gwahanydd. Er enghraifft: bydd "Gyrrwr - HGV", yn rhestru swyddi Gyrwyr ond nid HGV
 • Cod post neu leoliad – Argymhellir eich bod yn chwilio yn ôl cod post llawn i ddangos gwell canlyniadau. Bydd y blwch yn derbyn codau post rhannol, sy'n well na chwilio yn ôl lleoliad. Mae lleoliad yn cael ei ddiffinio yn ôl tref, dinas neu sir. Mae Paru Swyddi Ar-lein yn chwilio, yn ddiofyn, tua 20 milltir o ymyl y cod post neu leoliad penodol

Brig

C: A allaf chwilio am swydd ar Paru Swyddi Ar-lein drwy amser teithio?

A: Na, fodd bynnag, mae gwasanaethau mapio ar y rhyngrwyd a fydd yn caniatáu i chi weithio allan yr amser teithio i swydd ar ôl i chi gael mwy o wybodaeth am ble mae'r swydd wedi'i leoli.

Brig

C: Sut wyf yn addasu fy nghanlyniadau chwilio?

A: Defnyddiwch y dolenni yn yr adran 'Mireinio canlyniadau' ar ochr chwith y dudalen ganlyniadau i fireinio'r rhestr o ganlyniadau. Gallwch fireinio fesul:

 • Pellter – Mae Paru Swyddi Ar-lein yn defnyddio pellter chwilio o 20 milltir yn ddiofyn, os yw cod post neu leoliad wedi ei nodi
 • Dyddiad hysbysebu – Mae Paru Swyddi Ar-lein yn dangos yr holl swyddi gweithredol yn ddiofyn
 • Math o swyddi – Mae Paru Swyddi Ar-lein yn dangos swyddi gweithredol llawn amser a rhan amser yn ddiofyn. Llawn amser = 30 awr a throsodd, Rhan amser = o dan 30 awr

Brig

C: Sut wyf yn dychwelyd i fy nghanlyniadau chwilio?

A: Defnyddiwch y botwm 'back' ar eich porwr i ddychwelyd i'ch tudalen canlyniadau chwilio. Gallwch hefyd ddefnyddio'r botwm 'Arbed y chwiliad hwn'. Mae'r rhain yn cael eu harbed yn eich adran 'Chwiliadau wedi'u harbed' er mwyn i chi allu dychwelyd atynt yn ddiweddarach.

Brig

C: Sut wyf yn arbed/dileu chwiliad?

A: Mae chwiliad wedi'i arbed yn eich galluogi i gadw eich chwiliad presennol i chi ddychwelyd ato yn ddiweddarach:

 • Gallwch arbed hyd at bum chwiliad y gellir cael mynediad iddynt o'r adran 'Chwiliadau wedi'u harbed' o'ch Hafan
 • Gall chwiliadau gael eu cynnal eto pryd bynnag y dymunwch a gallwch ofyn am ddiweddariadau e-bost, bob dydd neu bob wythnos, ar swyddi newydd sy'n cyfateb i'ch chwiliad gwaith wedi'i arbed

I arbed chwiliad:

 • Cynhaliwch chwiliad gwaith perthnasol
 • Cliciwch y botwm 'Arbed y chwiliad hwn' ar ochr chwith y dudalen ganlyniadau
 • Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin ac arbedwch eich chwiliad

I reoli eich Chwiliadau wedi'u harbed:

 • Mewngofnodwch i’ch cyfrif Paru Swyddi Ar-lein
 • Sgroliwch i lawr i'r adran ‘Chwiliadau wedi'u harbed’ o'r Hafan

I Gynnal/Golygu eich chwiliad:

 • I gynnal y chwiliad - cliciwch ar y teitl
 • I olygu eich chwiliad - cliciwch ar y ddolen Golygu ac addasu'r maes rydych yn dymuno ei newid ac ail arbed

Dileu eich chwiliad:

 • Nodwch; os ydych am roi'r gorau i dderbyn rhybuddion e-bost am chwiliad rydych am ei ddileu, rhaid i chi yn gyntaf Golygu chwiliad, newid amlder yr e-bost i Dim, arbed eich newidiadau, ac yna dileu'r chwiliad wedi'i arbed
 • Cliciwch ar y ddolen ‘Dileu’ a chadarnhau eich cais

Brig

C: Sut wyf yn defnyddio ‘Pori swyddi’?

A: Mae pori swyddi yn grŵp a ddiffiniwyd ymlaen llaw o'r holl swyddi gweithredol yn ôl Rhanbarth, Cwmni (200 o'r cwmnïau mwyaf gweithgar ar Paru Swyddi Ar-lein), Diwydiant, Gwlad, Categori swydd neu’r Math o swydd:

 • Cliciwch ar y ddolen 'Pori swyddi' sydd wedi'i leoli o dan y blwch Cod post neu leoliad chwilio
 • Dewiswch gategori yr hoffech edrych arno (y categori diofyn yw Rhanbarth)
 • Cliciwch ar yr is-bennawd neu nifer o gyfleoedd perthnasol - mae hyn yn dangos yr holl swyddi gweithredol ar gyfer eich dewis
 • Gallwch fireinio'r canlyniadau ymhellach drwy ddefnyddio'r adran 'Mireinio canlyniadau' ar y chwith (gweler 'Sut wyf yn addasu fy nghanlyniadau chwilio?')

Gallwch arbed chwiliad o'r dudalen 'Pori swyddi' - gweler “Sut wyf yn arbed/dileu chwiliad’?”

Brig

C: Beth mae’r rhifau sydd nesaf i bob adran ‘Pori fesul’ yn ei olygu?

A: Mae'r rhifau hyn yn dangos i chi faint o swyddi sydd ym mhob is-gategori. Fodd bynnag, bydd Paru Swyddi Ar-lein ond yn dangos hyd at 5000 o swyddi byw mwyaf diweddar

C: Cysylltu â ni?

A: Os nad yw'r atebion yn yr adran hon wedi ateb eich cwestiwn, dylech Cysylltu â ni.


Edrych ar/argraffu swydd

Brig

C: Ble allaf ddod o hyd i’r wybodaeth am gyflog ar gyfer swydd?

A: Nid yw pob cwmni yn cynnwys gwybodaeth am gyflogau gyda’u hysbysiadau swydd. Pan fydd y cyflog yn cael ei gynnwys, gallwch ei weld ar y dudalen ‘Manylion swydd’.

Brig

C: Pam nad yw gwybodaeth am gyflogau ar gael ar gyfer pob swydd?

A: Cwmnïau sy'n penderfynu p'un ai i gynnwys gwybodaeth gyflog yn eu hysbysiadau swydd. Mae'n well gan rai cwmnïau i drafod cyflog yn nes ymlaen yn y broses recriwtio.

Brig

C: Pam fod yna weithiau dau ddyddiad hysbysebu swydd sy'n wahanol?

A: Mae Paru Swyddi Ar-lein yn dangos dyddiad hysbysebu swydd ar y panel crynodeb o swydd ar ochr chwith y dudalen 'Manylion swydd'. Fodd bynnag, gall cwmnïau gynnwys dyddiadau "hysbysebu" eraill o fewn y swydd disgrifiad a gall y rhain fod yn wahanol i'r dyddiad hysbysebu ar Paru Swyddi Ar-lein.

Brig

C: Sut wyf yn gwybod pan fydd swydd yn dirwyn i ben o’r safle?

A: Yn ddiofyn, mae swyddi yn cael eu hysbysebu am gyfnod o 30 diwrnod oni bai bod y cwmni yn dewis dyddiad cynharach iddi ddod i ben. Fodd bynnag, gall cwmni ddirwyn i ben swydd ar unrhyw adeg, er enghraifft os yw'r swydd wedi derbyn digon o geisiadau.

I wneud y gorau o'ch siawns i wneud cais am swydd ac i'ch cais gael ei ystyried, dylech wneud cais yn brydlon.

Brig

C: Sut wyf yn argraffu hysbysiad swydd?

A: Edrychwch ar y swydd a dewis y ddolen 'Argraffu' ar ochr chwith y dudalen i argraffu'r hysbysiad swydd.

Brig

C: Sut wyf yn e-bostio copi o hysbysiad swydd?

A: Edrychwch ar y swydd, yna copïo manylion y dudalen gwefan (URL) ym mar cyfeiriad eich porwr a'i bastio i mewn i e-bost newydd yn eich cyfrif e-bost eich hun.

Brig

C: Cysylltu â ni?

A: : Os nad yw'r atebion yn yr adran hon wedi ateb eich cwestiwn, dylech Cysylltu â ni.


Datrys problemau

Brig

C. Sut wyf yn cysylltu â’r Ganolfan Gwaith?

A: Defnyddiwch y safle allanol https://www.gov.uk/cysylltu-canolfan-byd-gwaith (yn agor mewn ffenestr newydd)

C: Sut y gallaf wella perfformiad y safle?

A: Mae Paru Swyddi Ar-lein yn pasio gwybodaeth i ac o'ch cyfrifiadur yn rheolaidd. Efallai na fydd rhai nodweddion o'r safle (ee mewngofnodi i gyfrif, arbed swyddi) yn gweithio'n iawn pan fydd meddalwedd diogelwch y Rhyngrwyd neu firewall ar eich cyfrifiadur.

Os yw Paru Swyddi Ar-lein yn cael ei atal, bydd y feddalwedd rydych yn ei defnyddio (porwr, rhaglen firws, atalydd pop-up, firewall) fel arfer gyda gosodiadau y gellir eu newid er mwyn caniatáu i wybodaeth gael ei throsglwyddo rhwng eich cyfrifiadur a Paru Swyddi Ar-lein.

Os yw tudalennau yn araf neu ddim yn llwytho'n gywir, fe'ch cynghorir i ymchwilio i'ch gosodiadau ar gyfer atal cwcis, atal hysbysebion, ac atal gwybodaeth cyfeiriwr.

Am ragor o gymorth, cysylltwch â'r adran gefnogaeth sy'n cyflenwi'r meddalwedd sy'n atal Paru Swyddi Ar-lein.

Brig

C. Pam nad wyf yn derbyn negeseuon e-bost gan Paru Swyddi Ar-lein?

A: Gwiriwch y canlynol:

 • Bod eich cyfeiriad e-bost yn eich 'Proffil' yn gywir
 • Os yw'r negeseuon e-bost wedi cael eu hailgyfeirio i'ch ffolderi Spam/Junk

I sicrhau y caiff yr holl negeseuon e-bost o Paru Swyddi Ar-lein eu derbyn, dylech ychwanegu'r cyfeiriadau e-bost canlynol i'ch llyfr cyfeiriadau neu restr ddiogel:

 • noreply@jobsearch.direct.gov.uk
 • Universal.jobmatchgg@dwp.gsi.gov.uk
 • noreply.uj.helpdesk@dwp.gsi.gov.uk

Brig

C: Beth allaf ei wneud os wyf yn cael problemau technegol?

A: Gall llawer o'r problemau technegol efallai y byddwch yn eu profi cael eu datrys trwy gymryd y camau syml canlynol:

 • Clirio cache eich porwr
 • Galluogi/dileu eich cwcis
 • Cau pob ffenestr porwr sydd ar agor ac ail agor i fewngofnodi eto

Os ydych yn dal i gael problemau ar ôl dilyn y camau uchod, dylech fewngofnodi i'ch cyfrif a thrwy ddefnyddio Cysylltu â ni ni dewiswch "Mae angen i mi roi gwybod am fater technegol". Rhowch fanylion y mater a'r holl gamau yr ydych wedi'u cymryd. Byddwn yn ymdrechu i ymateb i'ch ymholiad o fewn 1 diwrnod busnes.

Brig

C: Pam nad yw’r ddolen rydych wedi anfon i mi mewn e-bost yn gweithio?

A: : Edrychwch i weld a yw eich porwr yn dangos y ddolen gyfan a ddarparwyd gennym. Weithiau, os yw cyfeiriad gwefan (URL) yn rhy hir, efallai y bydd eich rhaglen e-bost yn cael ei dorri i ddwy ran. Gallai hyn achosi i'r ail linell beidio gael ei anfon at eich porwr.

Os yw hynny'n wir, copïwch (CTRL + C; CMD + C ar gyfer Macs) a phastiwch (CTRL + V; CMD + V ar gyfer Macs) yr URL cyflawn i far cyfeiriad eich porwr. Os nad yw hyn yn gweithio, dylech Cysylltu â ni gyda chymaint o wybodaeth â phosibl.

Brig

C: Sut wyf yn glanhau fy cache neu fy ffeiliau Rhyngrwyd dros dro?

A: Mae'r ffordd rydych yn clirio'r ffeiliau hyn yn dibynnu ar y porwr rydych yn ei ddefnyddio. Dilynwch y cyfarwyddiadau hyn ar gyfer glanhau eich ffeiliau rhyngrwyd dros dro neu cache ar gyfer y mathau hyn o borwyr:

Internet Explorer

 1. Yn dibynnu ar ba fersiwn o Internet Explorer rydych yn ei ddefnyddio, bydd angen i chi ddewis naill ai 'View' neu 'Tools' ar y bar offer ar frig y porwr ac yna dewis 'Internet options'. Mae'r sgrin sy'n ymddangos yn mynd i'r tab 'General' yn awtomatig
 2. O dan ‘Temporary Internet Files’, dewiswch ‘Delete files’
 3. Dewiswch 'OK'

Firefox (Mozilla)

 1. Agorwch Firefox (Mozilla)
 2. Dewiswch y ddewislen 'Tools'
 3. Dewiswch 'Options'
 4. Dewiswch 'Privacy'
 5. Dewiswch y botwm 'Clear' ar gyfer cache

Safari (Defnyddwyr Mac)

 1. Dewiswch y ddewislen Safari a dewiswch yr opsiwn 'Empty cache'
 2. Dewiswch y botwm 'Empty' yn y deialog sy'n ymddangos i gadarnhau dileu eich cache
 3. Ailgychwynnwch eich cyfrifiadur

Google Chrome

 1. Dewiswch y ddewislen 'Tools'
 2. Dewiswch 'Clear browsing data'
 3. Dewiswch y blychau ticio ar gyfer y mathau o wybodaeth rydych yn dymuno i gael gwared ohonynt
 4. Dewiswch y gwymplen 'Clear data from this period' i ddewis faint o'ch gwybodaeth rydych am ei ddileu. Yn ddiofyn, mae Google Chrome ond yn clirio gwybodaeth sydd wedi'i gasglu yn y 24 awr ddiwethaf. Er mwyn clirio gwybodaeth pori o gyfnod hwy o amser, dewiswch opsiwn arall yn y gwymplen. Er mwyn dileu'r holl ddata, dewiswch yr opsiwn 'Everything'
 5. Dewiswch y botwm 'Clear browsing Data' button

Brig

C: Beth yw cwcis?

A: Mae rhai gwefannau yn storio gwybodaeth mewn ffeil testun bach ar eich cyfrifiadur. Mae'r ffeil hon yn cael ei alw'n gwci. Mae cwcis yn ddarnau byr o ddata a ddefnyddir gan wefannau i helpu i gyfrif edrychiadau ar y safle ac i nodi arferion pori defnyddiwr y we ar eu safleoedd. Am fwy o wybodaeth am gwcis, edrychwch ar ffeil help eich porwr. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am sut mae Paru Swyddi Ar-lein yn defnyddio cwcis drwy glicio ddolen 'Cwcis' ar waelod unrhyw dudalen we sy'n dechrau gyda https://chwiliadgwaith.direct.gov.uk/. (Gallwch edrych ar y cyfeiriad gwefan ym mar cyfeiriad eich porwr).

Brig

C: Sut wyf yn galluogi cwcis?

A: I alluogi cwcis ar gyfer Internet Explorer:

 1. Dewiswch y ddewislen 'Tools', yna 'Internet options'
 2. Ar y tab 'Privacy', dewiswch 'Edit'. Ychwanegwch y parth(au) Paru Swyddi Ar-lein rydych yn eu defnyddio a dewiswch 'Allow'
 3. Dewiswch 'OK'

Os nad ydych yn caniatáu cwcis ar gyfer ein safle, efallai na fyddwch yn gallu gweld rhywfaint o wybodaeth neu fanteisio ar y profiad addasu rydym yn ei ddarparu i'n defnyddwyr.

Brig

C: Beth ddylwn i ei wneud os wyf yn cael neges ‘Cookies not enabled’?

A: Mae gan y rhan fwyaf o gwcis ddyddiad terfynu. Gall y neges hon gael ei harddangos os yw cloc mewnol eich cyfrifiadur wedi ei osod yn amhriodol, gan achosi i'r cwcis ddod i ben ar unwaith, neu gall fod meddalwedd yn rhwystro'r cwcis.

Bydd angen i chi wirio nad yw meddalwedd trydydd parti ar eich cyfrifiadur (fel atalyddion hysbyseb a firewall personol) yn rhwystro cwcis.

Gwiriwch osodiadau eich porwr i wneud yn siŵr bod cwcis yn cael eu galluogi a'u caniatáu ar gyfer pob sesiwn. Am fwy o wybodaeth am cwcis, edrychwch ar ffeil help eich porwr.

Hefyd gweler: “Sut wyf yn gwella perfformiad y safle?”

Brig

C: Sut wyf yn galluogi cwcis?

A: Dilynwch y cyfarwyddiadau hyn ar gyfer galluogi cwcis:

Internet Explorer ar gyfer Windows

 1. Dewiswch 'Internet options' o'r ddewislen 'Tools'
 2. Dewiswch y tab 'Privacy'
 3. Dewiswch y botwm 'Default' (neu ewch ar bar i lawr i 'medium' â llaw) o dan 'Settings'
 4. Dewiswch 'OK'

Firefox (Mozilla)

 1. Ewch i'r ddewislen 'Tools'
 2. Dewiswch 'options'
 3. Dewiswch yr eicon 'Privacy' a gwiriwch y bydd Firefox yn: Remember history
 4. Dewiswch 'OK' i arbed y newidiadau

Safari (Defnyddwyr Mac)

 1. Dewiswch y ddewislen 'Safari'
 2. Dewiswch 'Preferences'
 3. Dewiswch yr eicon sydd wedi'i labelu 'Security'

I alluogi cwcis:

 1. Dewiswch yr opsiwn sydd wedi'i labelu 'Accept cookies to always'
 2. Dewiswch 'OK' i arbed y newidiadau a chau'r blwch dialog

Internet Explorer ar gyfer Mac

 1. Dewiswch y ddewislen 'Edit'
 2. Dewiswch 'Preferences'
 3. Ar yr ymyl chwith, o dan 'Receiving files', dewiswch 'Cookies'
 4. Wrth ochr 'When receiving cookies', dewiswch 'Never ask'
 5. Dewiswch 'OK'

AOL ar gyfer Mac

 1. Dewiswch y ddewislen 'My AOL'
 2. Dewiswch 'Preferences'
 3. Dewiswch yr eicon 'WWW'
 4. Dewiswch 'Advanced settings'
 5. Ar yr ochr chwith o dan 'Receiving files', dewiswch 'Cookies'
 6. Wrth ochr 'When receiving cookies', dewiswch 'Never ask'
 7. Dewiswch 'OK' a dewiswch 'OK' eto

Google Chrome

 1. Dewiswch y ddewislen 'Tools'
 2. Dewiswch 'Options'
 3. Dewiswch y tab 'Under the bonnet' a dewiswch y botwm 'Content settings' o fewn 'Privacy section'
 4. Ticiwch 'Allow local data to be set (recommended)'. Hwn yw'r gosodiad di-ofyn yn Google Chrome. Mae'r opsiwn hwn yn galluogi gwefannau parti cyntaf a thrydydd parti i osod a derbyn cwcis ar dudalennau gwe rydych yn ymweld â hwy. Mae cwcis parti cyntaf yn cael eu gosod gan y wefan rydych yn ymwled â hi. Mae cwcis trydydd parti yn cael eu gosod gan y wefannau sydd ag eitemau wedi hymgorffori yn y wefan rydych yn ymweld â hi, fel hysbysebion, lluniau, neu fideos. Y tro nesaf y byddwch yn ymweld â'r wefan, mae gwybodaeth cwcis parti cyntaf a thrydydd partiyn yn cael ei hanfon yn ôl at y gwefannau perthnasol
 5. Caewch y tabiau

Brig

C: Sut wyf yn dileu pob cwci?

A: Dilynwch y cyfarwyddiadau hyn i ddileu eich cwcis:

Internet Explorer ar gyfer Windows

 1. Ar y ddewislen Tools, Dewiswch 'Internet options', ac yna dewiswch y tab 'General'
 2. Yn yr adran 'Browsing history', dewiswch 'Cookies' ac yna 'Delete'

Firefox (Mozilla)

 1. Dewiswch 'Tools' a dewiswch 'Options' a 'Privacy
 2. Yn yr adran 'Cookies History', dewiswch 'Show cookies' yna dewiswch 'Remove all cookies' ‘Clear your recent history’ neu ‘Remove individual cookies’
 3. Cliciwch 'OK' i gau'r ffenestri

AOL ar gyfer Macintosh

 1. Agorwch AOL
 2. Ar y ddewislen 'My AOL', dewiswch 'Preferences'
 3. Dewiswch yr eicon 'WWW' a dewiswch 'Advanced settings'
 4. Ar yr ochr chwith, o dan 'Receiving files, dewiswch 'Cookies'
 5. Dewiswch y Gwci rydych am ei ddileu
 6. Dewiswch 'Delete', a dewiswch 'OK'
 7. Caewch AOL cyn mynd i mewn i Paru Swyddi Ar-lein eto

Google Chrome

 1. Cliciwch y dewislen 'Tools' (eicon sbaner)
 2. Dewiswch 'Options'
 3. Cliciwch y tab 'Under the bonnet' a dewiswch y botwm 'Clear browsing data...' yn yr adran 'Privacy'
 4. Dewiswch yr opsiwn ar gyfer 'Delete cookies and other site data'

Brig

C: Beth sy’n digwydd os byddaf yn dileu cwcis?

A: Os ydych wedi mewngofnodi ac rydych yn dileu cwcis yng nghanol sesiwn, ni fyddwch yn gallu parhau i ddefnyddio'r wefan Paru Swyddi Ar-lein nes y byddwch wedi mewngofnodi eto.

Brig

C: Pa borwyr Rhyngrwyd y mae Paru Swyddi Ar-lein yn eu cefnogi?

A: Gall y wefan Paru Swyddi Ar-lein gael ei ddefnyddio ar bob porwr, fodd bynnag, rydym yn argymell eich bod yn defnyddio un o’n fersiynau a gefnogir i roi’r profiad gorau i chi.

Porwyr sy’n cael eu hargymell ar ein safle:

 • IE7 ac i fyny
 • Firefox 11 ac i fyny
 • Chrome (fersiwn diweddaraf)
 • Safari 5 (fersiwn diweddaraf)

Nodwch: Nid oes gan ddefnyddwyr Mac fynediad at y bar offer ffurfio yn ystod y broses hysbysebu swydd. Gall defnyddwyr Mac brofi problemau gyda chopïo a phastio testun swydd ddisgrifiad, gan gynnwys ymddangosiad o gymeriadau diangen a chod HTML. Dylech dynnu'r nodau/cod diangen cyn anfon yr hysbysiad swydd.

Brig

C: Sut wyf yn dod o hyd i fy fersiwn a rhif porwr?

A: I ddod o hyd i enw porwr a rhif fersiwn ar gyfer porwyr Windows yn unig:

 1. Agorwch eich porwr rhyngrwyd
 2. Ar frig y ffenestr, dylech weld y bar dewislen* (File, Edit, View ac ati.). Dewiswch 'Help'
 3. Dewiswch yr opsiwn 'About __________ (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, ac ati.)'
 4. Mae gan y ffenestr a fydd yn dod i'r golwg holl fanylion y porwr. Enw'r porwr fydd y peth cyntaf ar y brig (ynghyd â logo). Yn union o dan y teitl, byddwch yn gweld rhif y fersiwn
 5. Gwnewch nodyn o'r enw porwr a rhif y fersiwn llawn

*Os nad ydych yn gweld y bar dewislen edrychwch ar ochr dde uchaf y sgrin am fotwm gyda 'wrench' arno. Os dyma'r achos, rydych yn defnyddio Google Chrome ac nid yw rhif y fersiwn yn ofynnol. Os na ar frig y ffenestr, cliciwch y dde ar y symbol ty, ac yna dewiswch yr opsiwn 'Dewislen'. Dylai'r bar dewislen ymddangos. Dychwelwch i gam 2.

I ddod o hyd i enw porwr a rhif fersiwn ar gyfer porwyr Mac yn unig:

 1. Agorwch eich porwr rhyngrwyd
 2. Ar frig y ffenestr, dylech weld y bar dewislen* (File, Edit, View ac ati.). Cliciwch yr opsiwn i'r chwith o 'File'; dyma fydd enw'r porwr (Firefox, Safari, ac ati.)
 3. Dewiswch yr opsiwn 'About __________'
 4. Mae gan y ffenestr a fydd yn dod i'r golwg holl fanylion y porwr. Enw'r porwr fydd y peth cyntaf ar y brig (ynghyd â logo). Yn union o dan y teitl, byddwch yn gweld rhif y fersiwn
 5. Gwnewch nodyn o'r enw porwr a rhif y fersiwn llawn

*Os nad ydych yn gweld y bar dewislen edrychwch ar ochr dde uchaf y sgrin am fotwm gyda 'wrench' arno. Os dyma'r achos, rydych yn defnyddio Google Chrome ac nid yw rhif y fersiwn yn ofynnol. Os na, pwyswch y botwm 'Alt' ar eich bysellfwrdd. Dylai'r bar dewislen ymddangos dros dro. Wrth ddal Alt, cliciwch 'View', dewiswch 'Toolbars', ac yna dewiswch 'Menu bar'. Bydd y bar dewislen yn parhau i fod yn weladwy ar ôl i chi ryddhau'r botwm 'Alt'. Dychwelwch i gam 2.

C: Cysylltu â ni?

A: Os nad yw'r atebion yn yr adran hon wedi ateb eich cwestiwn, dylech Cysylltu â ni.