Cau'r faner cwci Cau'r faner cwci

Nodyn am gwcis

Mae cwcis yn cael eu defnyddio i wella'r wefan hon ac mae rhai ohonynt ar eich cyfrifiadur ar hyn o bryd. Drwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon rydych yn derbyn y cwcis hyn yn awtomatig.
Cewch ragor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio cwcis yn ein Polisi cwcis neu ddysgu sut i'w rheoli yn www.aboutcookies.org.
Os byddwch yn parhau i ddefnyddio'r wefan hon bydd rhagor o gwcis yn cael eu rhoi ar eich cyfrifiadur.
Os ydych yn hawlydd y Ganolfan Byd Gwaith ac nid ydych am dderbyn cwcis, efallai y byddwch yn gallu defnyddio cyfrifiadur mynediad i'r rhyngrwyd yr Adran Gwaith a Phensiynau; dylech siarad â'ch ymgynghorydd y Ganolfan Byd Gwaith.
Main Content

Gwefan Paru Swyddi Ar-lein – Safonau Ymddygiad ar gyfer Ceiswyr Gwaith

1. Mae’r dudalen hon (o’i gymryd gyda’r dogfennau a thudalennau mae’n cyfeirio atynt) yn egluro disgwyliadau’r Adran Gwaith a Phensiynau o’r rhai hynny sy’n defnyddio’r wefan Paru Swyddi Ar-lein i chwilio am swyddi gwag.


1.1 Yn y ddogfen hon mae “Ein” neu “Ni” yn golygu’r Adran Gwaith a Phensiynau yn Caxton House, Tothill Street, London SW1H 9DA.

1.2 Mae “Safle” yn golygu gwefan Paru Swyddi Ar-lein.

1.3 Os ydych eisiau cysylltu â Ni am unrhyw reswm, yn cynnwys i gwyno, gallwch gysylltu â Ni drwy ddefnyddio’r ddolen ‘Cysylltu â ni’ hon.

2. Defnyddio’r Safle


2.1 Mae'r cymalau hyn yn darparu'r sail y gallwch ddefnyddio'r Safle ac yn gosod allan y safonau ymddygiad rydym Ni yn ei ddisgwyl gan ddefnyddwyr y Safle.

2.2 Mae'r Safle hwn yn cael ei ddarparu ar gyfer y diben o ddarparu gwybodaeth am gyfleoedd cyflogaeth a gyrfaoedd ac ar gyfer recriwtio gan gyflogwyr a pherchnogion busnes.

2.3 At ddibenion y Rheoliadau Asiantaethau Cyflogaeth a Busnes Cyflogaeth 2003 mae'r Safle hwn yn gweithredu fel lleoliad yn unig ac nid yw'n cyflwyno neu gyflenwi ceiswyr gwaith i recriwtwyr (neu i'r gwrthwyneb).

2.4 Gan mai lleoliad yn unig yw'r Safle hwn bydd angen i chi gynnal archwiliadau priodol i sicrhau eich addasrwydd ar gyfer y swydd a hysbysebwyd ac y rôl ei hun. Er enghraifft, gwirio hunaniaeth y recriwtiwr a natur eu busnes, y dyddiad cychwyn a chyfnod y swydd, y swydd i'w llenwi, lleoliad, oriau a risgiau i iechyd a diogelwch, profiad, hyfforddiant, cymwysterau a'r awdurdodiad y mae'r recriwtiwr yn ystyried i fod yn angenrheidiol neu sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith neu fel arall i wneud y swydd, os oes unrhyw dreuliau yn daladwy gennych fel ceisiwr gwaith neu a oes unrhyw ofynion a osodir gan y gyfraith neu fel arall i chi eu bodloni cyn derbyn swydd. Mae Cymal 8 isod yn nodi canllawiau pellach mewn perthynas â defnydd diogel o'r Safle.

2.5 Ein nod yw diweddaru’r Safle’n rheolaidd, a gallwn newid y cynnwys unrhyw bryd heb rybudd.

2.6 Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 16.10.15.

3. Perchnogaeth ac Ail-ddefnyddio'r Safel hwn.


3.1 Mae'r Safle hwn yn cael ei ddiogelu gan hawliau eiddo deallusol ac mae'r cymal hwn yn nodi'r hawliau eiddo deallusol sydd gennym Ni yn y Safle ac i ba raddau y gall y rhain gael eu hailddefnyddio gennych chi. Nodwedd hanfodol o'r Safle hwn yw bod cyfleoedd cyflogaeth byw yn cael eu hysbysebu ar y Safle gan neu ar ran cyflogwyr a pherchnogion busnes ac mae defnyddwyr unigol yn llwytho CVs. O ganlyniad gan nad ydym Ni wedi creu yr holl nodweddion o'r Safle hwn nid ydym Ni yn berchen ar yr holl hawliau eiddo deallusol o bob agwedd o'r Safle.

3.2 Mae "Cynnwys Defnyddiwr" yn golygu'r holl wybodaeth, data, testun, meddalwedd, ffotograffau, negeseuon neu ddeunyddiau eraill a gyflwynir, hysbysebir neu arddangosir gennych chi a defnyddwyr eraill (gan gynnwys cyflogwyr) ar y Safle hwn.

3.3 Mae cyflwynydd y Cynnwys Defnyddwir yn cadw holl hawliau eiddo deallusol ynddo ac yn gyfrifol am warchod yr hawliau hynny.

3.4 Yn amodol ar gymal 3.5 nid ydym Ni yn hawlio unrhyw berchenogaeth neu reolaeth dros unrhyw Gynnwys Defnyddiwr.

3.5 Rydym yn cadw'r hawl i wrthod derbyn, hysbysebu neu drosglwyddo unrhyw Gynnwys Defnyddiwr rydym yn ei ddewis yn amodol ar delerau ein Polisi Preifatrwydd.

3.6 Mae'r holl ddeunydd ar y Safle hwn ar wahân i Gynnwys Defnyddiwr yn eiddo i Ni ac o ganlyniad mae'r hawlfraint a'r holl hawliau eiddo deallusol eraill (gan gynnwys yr holl hawliau cronfa ddata, nodau masnach, testun, graffeg, cod a dolenni) yn perthyn i Ni ac maent yn destun i ddiogelwch Hawlfraint y Goron a gallant gael eu hailddefnyddio yn amodol ar delerau'r Trwydded Llywodraeth Agored.

4. Eich Defnydd o'r Safle


4.1 Dylech gadw eich manylion mewngofnodi a chyfrinair yn ddiogel a pheidio â datgelu'r rhain i unrhyw un arall, gan gynnwys trydydd parti.

4.2 Dylech ond defnyddio'r Safle hwn at ddibenion cyfreithlon, ac mewn dull nad yw'n tresmasu ar hawliau, nac yn cyfyngu nac yn atal defnydd a mwynhad o'r Safle hwn gan unrhyw drydydd parti.

4.3 Ni ddylech hysbysebu neu gynnwys unrhyw ddeunydd niweidiol neu anghyfreithlon wrth ddefnyddio'r Safle hwn. Os ydych yn camddefnyddio Safle hwn efallai y gallwn Ni:
a) dynnu eich cyfrif Paru Swyddi Ar-lein o'r Safle hwn;
b) cymryd camau eraill i atal camddefnydd yn cynnwys cyfeiriad i'r awdurdodau gorfodi'r gyfraith perthnasol

5. Gwasanaethau neu drafodion ar-lein y llywodraeth


5.1 Wrth ddefnyddio'r Safle, efallai y byddwch yn cael mynediad at wasanaeth neu drafodion ar-lein y llywodraeth sy’n cael ei ddarparu gan adran neu asiantaeth arall o’r llywodraeth. Bydd gan bob un o’r gwasanaethau hyn ei delerau a’i amodau ei hun neu drwyddedau defnyddwyr terfynol sydd ond yn berthnasol i’r gwasanaeth hwnnw. Dylai defnyddwyr unrhyw wasanaeth sicrhau eu bod wedi darllen y telerau ac amodau perthnasol cyn cwblhau’r trafodiad hwnnw.

6. Dolenni o'r Safle i safleoedd eraill


6.1 Lle mae'r Safle yn cynnwys dolenni i safleoedd ac adnoddau eraill a ddarperir gan drydydd parti, mae’r dolenni hyn yn cael eu darparu ar gyfer eich gwybodaeth yn unig. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys y safleoedd neu'r adnoddau hynny, ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb amdanynt nac am unrhyw golled neu niwed a allai ddeillio o’ch defnydd ohonynt.

6.2 Tra rydym Ni yn gwneud pob ymdrech i roi'r wybodaeth ddiweddaraf ar y Safle, nid ydym Ni yn;
a) darparu unrhyw sicrwydd, amodau neu warantau ynghylch cywirdeb y wybodaeth ar y Safle;
b) cymeradwyo unrhyw farn gan eraill sy'n defnyddio'r Safle hwn.

6.3 Os ydych yn dibynnu ar unrhyw ran o'r wybodaeth a hysbysebir gan bobl eraill sy'n defnyddio'r Safle hwn rydych yn gwneud hynny ar eich menter eich hun.

6.4 Nid ydym yn derbyn atebolrwydd am golled neu ddifrod a achosir gan ddefnyddwyr y Safle, boed yn uniongyrchol, anuniongyrchol neu'n ganlyniadol, p’un a achoswyd gan gamwedd, torri cytundeb neu fel arall. Mae hyn yn cynnwys colled o:
- incwm, gwerthiant neu refeniw
- busnes
- elw neu gytundebau
- arbedion a ragwelir
- llygredd o ddata, gwybodaeth neu feddalwedd
- ewyllys da
- eiddo diriaethol
neu amser rheoli neu swyddfa a wastreffir mewn cysylltiad â’n Safle neu mewn cysylltiad â’r defnydd, yr anallu i ddefnyddio, neu'r canlyniadau o ddefnyddio ein Safle, unrhyw wefannau sy’n gysylltiedig ag ef ac unrhyw ddeunyddiau a hysbysebwyd arno. Ni fydd yr amod hwn yn atal hawliadau am golled neu ddifrod i'ch eiddo diriaethol neu unrhyw geisiadau eraill am golled ariannol uniongyrchol nad ydynt yn cael eu heithrio gan unrhyw un o'r categorïau a nodir uchod.

6.5 Nid yw Cymal 6.4 uchod yn effeithio ar ein hatebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol sy'n deillio o'n hesgeulustod, nac ar ein hatebolrwydd am gamliwio twyllodrus neu gamliwio mewn perthynas â mater sylfaenol, nac unrhyw atebolrwydd arall na ellir ei eithrio neu ei gyfyngu dan gyfraith berthnasol.

7. Cyfraith sy’n rheoli


7.1 Ac eithrio yr hyn a osodir allan yng Nghymal 7.2 isod bydd unrhyw anghydfod sy’n berthnasol i neu’n codi o’r Safle yn cael eu rheoli a’u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr a bydd yn ddarostyngedig i awdurdodaeth neilltuedig llysoedd Cymru a Lloegr.

7.2 Os yw eich preswylfa arferol yn yr Alban bydd unrhyw anghydfod sy'n ymwneud â neu'n codi o'r Safle yn cael eu rheoli a'u dehongli yn unol â chyfreithiau'r Alban a bydd yn ddarostyngedig i awdurdodaeth unigryw llysoedd yr Alban.

8. Gwybodaeth amdanoch chi a’ch ymweliadau â’r Safle


8.1 Chi sydd yn gyfrifol am gywirdeb eich CV, llythyr eglurhaol neu unrhyw wybodaeth arall rydych yn ei roi ar y Safle hwn.

8.2 Ni ddylech gael cais i ddatgelu manylion personol fel
- manylion cyfrif banc,
- rhif Yswiriant Gwladol,
- dyddiad geni,
- trwydded yrru neu wybodaeth bil cyfleustodau.

8.3 Ni ddylai'r manylion personol a restrir yn 8.2 uchod gael eu rhoi i Gyflogwyr gan nad ydynt yn berthnasol i'r broses o wneud cais.

8.4 Ni ddylech dalu unrhyw ffi ymlaen llaw ar gyfer help gyda chwilio am waith neu hyfforddiant.

8.5 Yn ystod y broses o wneud cais am swydd efallai y bydd gofyn i chi gael gwiriad cofnodion troseddol. Nid yw'r rhain bellach yn cael eu galw'n wiriadau CRB ond yn hytrach yn cael eu galw'n gwiriadau Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) a gallant ond cael eu cychwyn unwaith mae cynnig o gyflogaeth wedi cael ei wneud i chi. Mae rhagor o fanylion am y gwiriad DBS a'r rheolau gwahanol ar gyfer cael gwiriad cofnodion troseddol yn yr Alban a Gogledd Iwerddon i'w gael yma:
gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.
Fe'ch cynghorir i ystyried y wybodaeth ar y Safle i sicrhau bod unrhyw wiriad cofnodion troseddol a gynigir yn briodol ac yn angenrheidiol ar gyfer y swydd a hysbysebwyd ac yn cael ei gynnal gan sefydliad cyfreithlon.

8.6 Ni ddylech adael i unrhyw gyfweliad gael ei gynnal yn eich cartref.

8.7 Ni ddylech ddarparu llun ohonoch chi eich hun hyd nes y bydd cynnig am swydd yn cael ei dderbyn.

8.8 Rydym yn prosesu gwybodaeth amdanoch chi yn unol â'n Polisi Preifatrwydd

8.9 Ewch i wefan Cyber Streetwise i gael rhagor o wybodaeth am ddiogelwch seiber a diogelwch ar-lein.

9. Diogelu rhag firysau


9.1 Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunydd yn ystod pob cam o'r broses gynhyrchu, fodd bynnag, mae'n rhaid i chi gymryd eich rhagofalon eich hun i sicrhau nad yw'r broses y byddwch yn ei defnyddio i agor y Safle hwn yn eich amlygu i risg o firysau, codau cyfrifiadur maleisus neu fathau o ymyrraeth a allai ddifrodi eich system gyfrifiadurol chi.

10. Firysau, hacio a throseddau eraill


10.1 Ni ddylai ein safle gael ei gamddefnyddio drwy gyflwyno’n fwriadol firysau, trojans, mwydod, bomiau rhesymeg neu ddeunydd arall sy’n faleisus neu’n dechnolegol niweidiol. Ni ddylid mynd ati i geisio cael mynediad heb awdurdod i’n Safle, y gweinydd lle mae ein Safle wedi’i storio nac unrhyw weinydd, cyfrifiadur neu gronfa ddata sy’n gysylltiedig â’n Safle. Ni ddylai ein Safle gael ei ymosod arno trwy ymosodiad gwrthod gwasanaeth neu ymosodiad gwrthod gwasanaeth wedi’i ddosbarthu.

10.2 Drwy weithredu yn groes i’r uchod, byddech yn cyflawni trosedd o dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990. Byddwn yn adrodd unrhyw doriad o’r fath i’r awdurdodau gorfodi’r gyfraith berthnasol a byddwn yn cyd-weithio â’r awdurdodau hynny trwy ddatgelu pwy ydych iddynt hwy.